ทั่วโลก
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
ข่าวสาร
ปฏิทินกำหนดการ
วุฒิการศึกษา
คำขอ/แบบแจ้ง
รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
คำถาม-คำตอบ
ผลการสอบสะสม
 
ลำดับที่ ชื่อย่อชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
บ.ภ.01   คำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
2.
บภ.02   คำขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีภาษีอากร
3.
บภ.03   คำขอทั่วไป
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  บ.ภ.03
4.
บภ.04   คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
5.
บภ.05  คำขอให้พิจารณาวุฒิการศึกษา
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file  บ.ภ.05
6.
บภ.06  คำขอแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file บ.ภ.06
7.
บภ.07  แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file บ.ภ.07
8.
บภ.08  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี จะลงลายมือชื่อรับรอง
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file บ.ภ.08
9.
หนังสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือตอบรับ
10.
หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัตืของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัตืของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
หากเครื่องไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถคลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม ==>
Click เพื่อดาวน์โหลด Acrobat Reader 4.0

Navigator :  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > คำขอ/แบบแจ้ง