ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
 
อ้างอิง
ประมวลรัษฎากร
 
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร   
 
ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น   
 
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร   
 
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป   
 
หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร   
 
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน   
 
หมวด 3 ภาษีเงินได้   
 
หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม   
 
หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   
 
หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)   
 
หมวด 6 อากรแสตมป์   
 
หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)   
 
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก)   
 
พระราชกฤษฎีกา   
 
กฏกระทรวง   
 
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร   
 
ประกาศกระทรวงการคลัง   
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   
 
คำสั่งกรมสรรพากร   
 
ประกาศกรมสรรพากร   
 
คำชี้แจงกรมสรรพากร   
 
ข่าวการปรับปรุง   
 
Download   
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
มาตรการภาษีที่ดำเนินการโดยกรมสรรพากร
ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ
ข้อหารือภาษีอากร
คำพิพากษาฎีกา
แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์
กฎหมายปฎิรูประบบราชการ
กฎหมายออกใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา