ทั่วโลก
 
 

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.110/2545

  เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสรรพากรสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียน

         ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/19 แห่งประมวลรัษฎากร

                             

 

                      เพื่อให้การสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/19 แห่งประมวลรัษฎากร ดำเนินการไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                 ข้อ  1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ของข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.62/2539 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสรรพากรสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/19 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

                       “(3) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ตามที่กรมสรรพากรกำหนด”

                 ข้อ  2 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่  19 สิงหาคม  พ.ศ. 2545

          

             ศุภรัตน์  ควัฒน์กุล

                      (นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล)           

          อธิบดีกรมสรรพากร


Last update : Tuesday, September 17, 2002