ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Download ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์

ตารางการปรับปรุง
รายการ ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60
หน้าแรกประมวลรัษฎากร
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง

พระราชกฤษฎีกา

เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง

กฎกระทรวง

เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
ประกาศกระทรวงการคลัง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีอากร
          เครื่องหมายถูกต้อง  
คำสั่งกรมสรรพากร
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
ประกาศกรมสรรพากร
เครื่องหมายถูกต้อง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
 
DOWNLOAD ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

Download ประมวลรัษฎากร ทั้งหมด ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

คำแนะนำ

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 1

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 2

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 3

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 4

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 5

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 6

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 7

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 8

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 9

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 10

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 11

bullet เนื้อหาประมวลรัษฎากร

ต้อง Download File รูปภาพและเอกสารแนบ1 - 11 และ File เนื้อหาประมวลรัษฎากร ให้ครบทั้ง 12 File

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เมื่อ Download เสร็จแล้วให้ Double Click ที่ File image.part01.exe แล้วระบุ Directory ที่ต้องการจะนำประมวลฯไปลง เช่น C:\laws แล้วกดปุ่ม Extract เครื่องจะเรียก File ที่เกี่ยวข้องมาแตกลงใน Directory ที่ระบุจนเสร็จ

2. Double Click ที่ File total.exe และระบุ Directory เดียวกับข้อ 1 แล้วกดปุ่ม Extract

3. เมื่อดำเนินการตามข้อที่ 1,2 เสร็จแล้วไปที่ Directory ที่ติดตั้งตามข้อ 1, 2 แล้ว Double Click ที่ File index.html จะไปประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งติดตั้งไว้ในเครื่องอย่างครบถ้วน

Download เฉพาะส่วนที่ปรับปรุง
คำแนะนำ
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน เม.ย. 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนเมษายน 2560 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมีนาคม 2560
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มี.ค. 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมีนาคม 2560 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกุมภาพันธ์ 2560
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.พ. 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมกราคม 2560
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ม.ค. 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมกราคม 2560 โดยต้องนำไปลงทับเดือนธันวาคม 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ธ.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนธันวาคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤศจิกายน 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ย. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนตุลาคม 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ต.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนตุลาคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกันยายน 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ย. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกันยายน 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนสิงหาคม 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ส.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกรกฎาคม 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกรกฎาคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมิถุนายน 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มิ.ย. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมิถุนายน 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤษภาคม 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนเมษายน 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน เม.ย. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนเมษายน 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมีนาคม 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มี.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมีนาคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.พ. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมกราคม 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ม.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมกราคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนธันวาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ธ.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนธันวาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤศจิกายน 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ย. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนตุลาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ต.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนตุลาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกันยายน 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ย. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกันยายน 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนสิงหาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ส.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกรกฎาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมิถุนายน 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มิ.ย. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมิถุนายน 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤษภาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนเมษายน 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน เม.ย. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนเมษายน 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมีนาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มี.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมีนาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกุมภาพันธ์ 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.พ. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมกราคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ม.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมกราคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนธันวาคม 2557
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, May 17, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161