?????????????????????????????Business OnlineDownload
   
แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์


 

 

หมายเหตุ           (1)  ระบุประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประเภทที่กำหนดในมาตรา  4(1)-(6) แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  .. 2542  เช่น  ข้าราชการการเมือง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น

                                (2)  ระบุหน่วยงานผู้ออกบัตร เช่น กรม…..กระทรวง…..,  สภาผู้แทนราษฎร  รัฐสภา,  สำนักงาน…..กรุงเทพมหานคร, เทศบาล…..จังหวัด….., องค์การ…..  เป็นต้น

                                (3)  ตราครุฑ  สำหรับหน่วยงานราชการ  (มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4.5  ..  อักษรวงใน  3.5 ..  ล้อมครุฑ  ขนดกตัวครุฑสูง  3  ..  ระหว่างวงนอกและวงในให้มีอักษรไทยระบุ  กระทรวง/ทบวง/กรม/ส่วนราชการ  ที่มีฐานะเป็นกรม/หรือจังหวัด  เป็นต้น  อยู่ขอบล่างของตรา) หรือ  ตราประจำหน่วยงานของผู้ออกบัตร  สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นพิเศษนอกจากนี้  เช่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ  หรือองค์การมหาชน  เป็นต้น

                                การประทับตรา  ให้ประทับตราครุฑ  หรือตราประจำหน่วยงานของผู้ออกบัตรด้วยหมึกสีแดงหรือประทับเป็นรอยดุนนูน


แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 


หมายเหตุ

(1)     แถบแม่เหล็ก  เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่ต้นสังกัดประสงค์จะใช้งาน

(2)     ระบุหน่วยงานผู้ออกบัตร เช่น  กรม…..กระทรวง….., สภาผู้แทนราษฎร 

รัฐสภา,  สำนักงาน…..กรุงเทพมหานคร, เทศบาล…..จังหวัด….., องค์การ…..  เป็นต้น

                                (3)  ระบุประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประเภทที่กำหนดในมาตรา 4(1)-(16)  แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.. 2542  เช่น  ข้าราชการการเมือง,  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พนักงาน  องค์กรส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น

                                (4)  ตราครุฑ  สีแดง  สำหรับหน่วยงานราชการ (มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3.5 .. วงใน 2.5 .. ล้อมครุฑ  ขนอดตัวครุฑสูง 2 .. ระหว่างวงนอกและวงใน  ให้มีอักษรไทยระบุ  กระทรวง/ทบวง/กรม/ส่วนราชการ  ที่มีฐานะเป็นกรม/หรือจังหวัด  เป็นต้น  อยุ่ขอบล่างของตรา)  หรือตราประจำหน่วยงานของผู้ออกบัตร  สีแดง  สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นพิเศษนอกจากนี้  เช่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ  หรือองค์การมหาชน  เป็นต้น

 


แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 


หมายเหตุ

                                (1)  ระบุประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามประเภทที่กำหนดในมาตรา  4 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  .. 2542  เช่น  ข้าราชการ, ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ช้าราชการส่วยท้องถิ่น  เป็นต้น

                                (2)  ระบุหน่วยงานผู้ออกบัตร  เช่น  กรม…..กระทรวง, สำนักงาน…..กรุงเทพมหานคร,  องค์กรส่วนท้องถิ่น…..จังหวัด…..,  เป็นต้น

                                (3)  ตราครุฑ  สำหรับหน่วยงานราชการ (มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4.5  ..  อักษรวงใน  3.5  ..  ล้อมครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง  3..  ระหว่างวงนอกและวงในให้มีอักษรไทยระบุ  กระทรวง/ทบวง/กรม/ส่วนราชการ ที่มีฐานะเป็นกรม/หรือจังหวัด เป็นต้น  อยู่ขอบล่างของตรา) หรือ  ตราประจำหน่วยงานของผู้ออกบัตร  สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นพิเศษนอกจากนี้  เช่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ  หรือองค์การมหาชน  เป็นต้น

                                การประทับตรา  ให้ประทับตราครุฑ  หรือตราประจำหน่วยงานของผู้ออกกบัตรด้วยหมึกสีแดงหรือประทับเป็นรอบดุนนูน

 

แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์


 


หมายเหตุ

(1)     แถบแม่เหล็ก  เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่ต้นสังกัดประสงค์จะใช้งาน

(2)     ระบุหน่วยงานผู้ออกบัตร เช่น  กรม…..กระทรวง….., สภาผู้แทนราษฎร

รัฐสภา,  สำนักงาน…..กรุงเทพมหานคร,  เทศบาล……จังหวัด…..,  องค์การ…..  เป็นต้น

                                (3)  ระบุประเภทเจ้านห้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามประเภทที่กำหนดในมาตรา  4 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.. 2542  เช่น  ช้าราชการ,  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร,  ช้าราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น

                                (4)  ตราครุฑ  สีแดง  สำหรับหน่วยงานราชการ  (มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3.5.. วงใน 2.5..  ล้อมครุฑ  ขนาดตัวครุฑสูง 2.. ระหว่างวงนอกและวงใน  ให้มีอักษรไทยระบุ  กระทรวง/ทบวง/กรม/ส่วนราชการ  ที่มีฐานะเป็นกรม/หรือจังหวัด  เป็นต้น  อยู่ของล่างของตรา) หรือ  ตราประจำหน่วยงานผู้ออกบัตร  สีแดง  สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นพิเศษนอกจากนี้  เช่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ  หรือ  องค์การมหาชน  เป็นต้น

 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและแบบการขอมีบัตรประจำตัว  การออกบัตรประจำตัว  และลักษณะของบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งตามมาตรา    วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ..  ๒๕๔๒  บัญญัติให้การขอมีบัตรประจำตัวการออกบัตรประจำตัว  และลักษณะของบัตรประจำตัว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 
   
 
Home E-mail@pasi Site map Telephone Link Contact us