รูปว่าง
 อธิบดีเปิดโครงการ
 
อธิบดีเปิดโครงการ "คนสรรพากร เก่ง ดี
มีความสุข (ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ
ต้านภัยไข้หวัดใหญ่)"
รูปว่าง
อธิบดีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
 
อธิบดีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
รูปว่าง
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ปปง.
 
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี
สำนักงาน ปปง.
รูปว่าง
อธิบดีกรมสรรพากรส่งมอบมังคุดโครงการในพระราชดำริ
 
อธิบดีกรมสรรพากรส่งมอบมังคุด
โครงการในพระราชดำริ
รูปว่าง