รูปว่าง
อธิบดีกรมสรรพากรร่วมประชุม "Doing Business Thailand"
 
อธิบดีกรมสรรพากรร่วมประชุม "Doing Business Thailand"

รูปว่าง
อธิบดีฯ เปิดสัมมนา "การเข้าร่วม OECD Inclusive Framework on BEPS ของประเทศไทย"
 
สัมนาการเข้าร่วม OECD Inclusive
Framework on BEPS ของประเทศไทย

รูปว่าง
อธิบดีฯ เปิดการฝึกอบรม "การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมสรรพากร"
 
การฝึกอบรม
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับบุคลากรกรมสรรพากร

รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมกับ KTB และ KBank เพิ่มช่องทางให้บริการชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC
 
กรมสรรพากรร่วมกับ KTB และ KBank
เพิ่มช่องทางให้บริการชำระภาษีอากร
ผ่านเครื่อง EDC

รูปว่าง