ทั่วโลก
 
เกี่ยวกับ สท.ราชบุรี
ประวัติราชบุรี  
โครงสร้างการบริหาร  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ผู้บริหาร สท.ราชบุรี  
วิสัยทัศน์  
ข้อมูลการจัดเก็บภาษี
กระดานถาม-ตอบ
แผนผังเว็บไซต์ สท.
 
Un title page

คณะผู้บริหารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

นายพรชัย จันทร์รัชชกูล

สรรพากรพื้นที่ราชบุรี

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

หัวหน้าทีมกำกับดูแล ก01

นายบัณฑิต กุลธนปรีดา

หัวหน้าทีมกำกับดูแล ก02

นายสมชัย จารุพงศ์ประภา

หัวหน้าทีมกำกับดูแล ก03

นายไกรพจน์ อินทศร

หัวหน้าทีมกำกับดูแล ก04

นางสาวขวัญจิตร อั้งตระกูล

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

นายโสภณ ถิรมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริภรณ์ มณีรัตนฉัตรชัย

หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธี

นางสาวเพ็ญไฉไล เพชรรัตน์

หัวหน้าฝ่ายวางแผน

และประเมินผล

คณะผู้บริหารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในราชบุรี

นายชูเกียรติ สืบเสาะ

สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี

นายเศวต สุขสดเขียว

สรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง

นายมานพ มณีจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 6 รักษาราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม

นางสาวนัยนา ฤทธิ์เกรียงไกร

สรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก

นายวิชัย กฤตยโสภณ

สรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ

นางสาววีรุทัย วาทิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 6 รักษาราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ

นางแสงรวี อรรถสารโสภณ

สรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง

นายสมภพ จิตตานนท์

สรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง

นายสมทรง ณ นคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 6 รักษาราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง

 


Navigator :  ราชบุรี > เกี่ยวกับ สท.ราชบุรี > ผู้บริหาร สท.ราชบุรี