เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ข้อมูลการจัดเก็บภาษีอากร ตามประเภทภาษี
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
ปี 2544
ปี 2545
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
จัดเก็บได้
เปรียบเทียบ
ประมาณการ(%)
จัดเก็บได
เปรียบเทียบ
ประมาณการ(%)
จัดเก็บได้
เปรียบเทียบ
ประมาณการ(%)
จัดเก็บได
เปรียบเทียบ
ประมาณการ(%)
จัดเก็บได้
เปรียบเทียบ
ประมาณการ(%)
จัดเก็บได
เปรียบเทียบ
ประมาณการ(%)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 418.887
(13.83)
440.496
(1.06)
453.238
(3.31)
456.066
0.42
454.335
(3.22)
596.350
26.84
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
227.188
30.50
465.765
78.25
320.745
18.04
498.321
57.53
442.329
12.79
527.503
5.85
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
625.150
87.54
833.019
29.25
1,083.841
21.74
986.178
(15.28)
1,370.370
29.41
1,077.048
(18.13)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
20.576
(20.45)
20.938
2.42
23.478
6.26
42.078
88.65
58.163
(11.73)
64.066
4.16
ภาษีการค้า
0.020
81.82
0.020
11.11
0.013
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.377
0.00
ภาษีอากรแสตมป์
25.414
(16.41)
30.836
10.90
43.137
24.27
55.737
25.28
53.132
(18.37)
55.333
0.98
รายได้อื่น ๆ
1.82
15.03
1.531
12.66
1.352
6.96
1.900
94.47
1.12
23.61
1.664
(1.36)
รวมยอด
1,319.067
25.47
1,792.605
27.99
1,925.804
14.03
2,040.280
1.90
2,380.041
15.94
2,322.341
(3.32)

Last update :
 Friday, April 29, 2011