ทั่วโลก Click เพื่อ Search คำพ้องเสียง
 
เกี่ยวกับ สท.ราชบุรี
ห้องกิจกรรม
ข้อมูลการจัดเก็บภาษี
ห้องข่าว
ประกาศสอบราคาจ้างถมดิน  
KM ราชบุรี  
แผนผังเว็บไซต์
ขายทอดตลาด บ้านและที่ดิน
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 
Untitled Document
                                                          เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3 /2550
                                                            การจ้างเหมาถมดินบดอัดแน่น
                                              ตามประกาศ กรมสรรพากร ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
                                                      ---------------------------------------------
     กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาถมดินบดอัดแน่น โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
      1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
         1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด
         1.2 แบบใบเสนอราคา
         1.3 แบบสัญญาจ้าง
         1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
             - หลักประกันสัญญา
         1.5 บทนิยาม
             - ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
             - การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
         1.6 แบบบัญชีเอกสาร
             - บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
             - บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
      2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
         2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรม
         2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
         2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมสรรพากร ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
         2.4 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
         2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
      3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
         3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             (2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
             (3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 วรรคหนึ่ง
         3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
             (2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาตามข้อ 2.5 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
             (3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
             (4) ใบเสนอราคา ตามข้อ 1.2
             (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 วรรคสอง
      4. การยื่นซองสอบราคา
         4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอ จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
         4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างที่ สอบราคาครั้งนี้ให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ ถอนการเสนอราคามิได้
         4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมสรรพากรให้เริ่มทำงาน
         4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและ รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาถมดิน โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2550” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี งานพัสดุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.4 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.4 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำการเปิดซองสอบราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   การอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
      5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
         5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมสรรพากรจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่ำสุดและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
         5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือ การยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
         5.3 กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
             (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของกรม
             (2.) ไม่กรอกชื่อผู้เสนอราคา (นิติบุคคล) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
             (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
             (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
         5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ ราคามีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
         5.5 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
         5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.4 กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
      6. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องมาทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.3 กับกรม ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5.0 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
         (1) เงินสด
         (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมสรรพากร โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
         (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
         (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
       7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมสรรพากรจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
         งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 32.5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน ดังนี้
                  - งานตรวจสอบหมุดระดับอ้างอิงการถมดิน กำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่ถมดินออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
                  - งานถมดินแน่นไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม. สูงประมาณ 0.90 เมตร จากค่าระดับเฉลี่ยดินเดิมแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
         งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 32.5 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน ดังนี้
                  - งานถมดินแน่นไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม. สูงประมาณ 1.80 เมตร จากค่าระดับเฉลี่ยดินเดิมแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
         งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35.00 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้
                  - งานถมดินแน่นส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามระดับความสูงที่กำหนดในรายละเอียดการถมดิน
                  - งานในส่วนอื่น ๆ ตามรายละเอียดการถมดิน บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน รบ.602 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ในการส่งมอบงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการถมดินงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างสามารถที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดนั้น ๆ ยกเว้นงวดสุดท้าย
      8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างตามข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาจ้างตามสัญญาต่อวัน แต่ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
      9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
     10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
        10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร
ราคากลางของงานจ้างเหมาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000.- บาท (หนึ่ง-ล้านหกแสนบาทถ้วน)
        10.2 ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 กรมจะทำการสอบราคาใหม่หรือจ้างบุคคลอื่นก็ได้ตามแต่ละเป็นสมควร หากการสอบราคาหรือการจ้างบุคคลอื่นครั้งใหม่ทำให้ราคาสูงกว่าผู้ที่เสนอราคาได้เสนอไว้เป็นจำนวนเท่าใด ผู้เสนอราคาต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าเสียหายให้กับกรมภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่กรมแจ้งให้ทราบ และอาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        10.3 กรมสรรพากร สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
     11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
        11.1 ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง
        11.2 ช่างสำรวจ
     12. การปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง
        12.1 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
        12.2 หากพบหลักฐานหรือสิ่งที่สงสัยว่าจะเป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน ในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้าง ต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและโบราณสถานนั้นทันที และให้รายงานเบื้องต้นต่อกรมภายใน 24 ชั่วโมง
     13. ดินขุดที่เกิดจากงานก่อสร้าง
ดินขุดทั้งหมดที่เกิดจากงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการถือว่าเป็นทรัพย์สินของกรม ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำไปใช้ในงานอื่น ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่สัญญากำหนดไว้ ยกเว้นจะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรม
     14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
รายการละเอียดและเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาและสัญญาจ้างด้วย


                                                                                    กรมสรรพากร
                                                                         (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี)
                                                                                 14 พฤษภาคม 2550

                                                      ---------------------------------------------

                                         แบบรูปรายการละเอียดของงานถมดิน  

งานปรับปรุงพื้นที่
      - ผู้รับจ้างจะต้องทำการกำจัดวัชพืชและโค่นต้นไม้ที่ไม่ต้องการออกให้หมด เก็บเศษขยะออกไปทิ้งนอกสถานที่ถมดิน บริเวณที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.602 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 5-0-00 ไร่
งานถมดินแน่น
     - ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบหมุดระดับอ้างอิงการถมดิน โดยมีค่าความสูงประมาณ 2.20 เมตรจากค่าระดับเฉลี่ยดินเดิม
     - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการถมดินจำนวนเนื้อที่ 5-0-00 ไร่ ถมดินสูงกว่าระดับถนนลาดยางด้านหน้าแปลงที่ดิน ประมาณ 0.20 เมตร ถมสูงประมาณ 2.20 เมตร คิดเป็นปริมาณงานดินถมแน่นประมาณ 17,600 ลบ.ม. ในการถมดินให้ถมดินเป็นชั้น ๆ พร้อมบดอัดแน่นแต่ละชั้นไม่เกิน 0.30 เมตร จนได้ระดับสุทธิตามที่กำหนด ทั้งนี้ดินที่ใช้ถมและการบดอัดดินจะต้องใช้เครื่องจักรกลที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเห็นชอบ
     - ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยทั้งหมด

                                         ---------------------------------------------


Last update : Tuesday, May 15, 2007
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี > ห้องข่าว > ประกาศสอบราคาจ้างถมดิน