เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


Untitled Document


 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙
      - งบทดลอง มี.ค.59
      - งบทดลอง เม.ย.59
      - งบทดลอง พ.ค.59
      - งบทดลอง มิ.ย.59
      - งบทดลอง ก.ค.59
      - งบทดลอง ส.ค.59
      - งบทดลอง ก.ย.59

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
      - งบทดลอง ต.ค.58
      - งบทดลอง พ.ย.58
      - งบทดลอง ธ.ค.58
      - งบทดลอง ม.ค.59
      - งบทดลอง ก.พ.59

ข่าวประกาศ เรื่อง "ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (แบบรวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ "
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ
ายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการสอบราคาซื้อยานพาหนะรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕. ๐๓)
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กำหนดในการยื่นสอบราคาจ้างระหว่างวันที่ ๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จำนวน ๑๒ อัตราโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทำสวน และช่างซ่อมบำรุง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี รวมทั้งสิ้น จำ ๑๖ อัตราโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๕๘ " ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙


ข่าวเกี่ยวกับกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และขอให้ทำบัญชีชุดเดียว ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก
ปี ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี ๑๐ ล้านบาทขึ้นไปเป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กรมสรรพากรให้ภาคเอกชนนำรายจ่ายค่าจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน ไปหักภาษีได้
เท่า ณ วันที่ เมษายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ชี้แจงการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ ณ วันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี
๒๕๖๐ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ วันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ วันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ณ วันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "
ผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี ๑.๕ เท่าณ วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ วันที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เว้นภาษีเงินได้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเติม ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ภาษี ! ...ที่ร้านค้า Online ต้องรู้ ณ วันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ารปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี ๒๕๖๐” ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ๒๕๕๙” ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สรรพากรตรวจค้นกลุ่มผู้ประกอบการ แก๊งค์ขายใบกำกับภาษีปลอม” ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การหักภาษี ณ ที่จ่ายของกองทุนหมู่บ้าน หรือโครงการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน” ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สรรพากรห่วง SMEs ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไม่ถูกต้อง” ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กรมสรรพากรส่งเสริมให้ร้านค้าทั่วประเทศขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(VAT REFUND FOR TOURIST)” ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯที่ไม่ยื่น ภ.ง.ด.๕๐ ของปี ๒๕๕๘ ภายในกำหนด ให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.๕๑) ของปี ๒๕๕๙” ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กรมสรรพากรแนะร้านทองทั่วประเทศจดทะเบียนนิติบุคคลและทำบัญชีเล่มเดียว” ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.๙๔ และ ภ.ง.ด.๕๑" ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ต่ออายุการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการอบรมสัมมนาภายในประเทศ อีก ๑ ปี" ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ " ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินสะสม และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนการออมแห่งชาติ" ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ลดอัตราภาษีเงินได้" ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๕๘ " ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย้" ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ต่ออายุการยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา" ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง้" ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ถึงกำหนดเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๕๘" ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ" ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ภาษีเงินได้จากการรับให้" ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ" ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ยกเว้นภาษีสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมและเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับตาม พ.ร.บ. Und0" ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การเสียภาษีเงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา" ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ" ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

ภาพกิจกรรม

วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

ประชุมทีมกำกับดูแล เรื่องแนวทางดำเนินการกับผู้ประกอบการร้านทอง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


 


Last update :
 Friday, May 19, 2017