เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


Untitled Document

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป

โครงการ เรื่อง "ความรู้เรื่องภาษีเชิงรุก ยุค ๔.๐" พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 
        ตารางค่าลดหย่อน
        บรรยายผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคล
ประกาศกรมสรรพากร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้  
        ประกาศกรมสรรพากร
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
        เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีแล ะเร่งรัดภาษีอาการค้าง รายละเอียดแนบ
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาแม่บ้านกับพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดแนบ
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครา
ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง รายละเอียดแนบ
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙
      - งบทดลอง มี.ค.59
      - งบทดลอง เม.ย.59
      - งบทดลอง พ.ค.59
      - งบทดลอง มิ.ย.59
      - งบทดลอง ก.ค.59
      - งบทดลอง ส.ค.59
      - งบทดลอง ก.ย.59

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
      - งบทดลอง ต.ค.58
      - งบทดลอง พ.ย.58
      - งบทดลอง ธ.ค.58
      - งบทดลอง ม.ค.59
      - งบทดลอง ก.พ.59

ข่าวประกาศ เรื่อง "ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (แบบรวมค่าอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ "
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ ายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการสอบราคาซื้อยานพาหนะรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕. ๐๓)
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กำหนดในการยื่นสอบราคาจ้างระหว่างวันที่ ๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี จำนวน ๑๒ อัตราโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทำสวน และช่างซ่อมบำรุง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี รวมทั้งสิ้น จำ ๑๖ อัตราโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๕๘ " ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

 

ข่าวเกี่ยวกับกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และขอให้ทำบัญชีชุดเดียว ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก
ปี ณ วันที่
พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี ๑๐ ล้านบาทขึ้นไปเป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กรมสรรพากรให้ภาคเอกชนนำรายจ่ายค่าจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน ไปหักภาษีได้
เท่า ณ วันที่ เมษายน ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ชี้แจงการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ ณ วันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี
๒๕๖๐ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ วันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ วันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ณ วันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "
ผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี ๑.๕ เท่าณ วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ วันที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๐

 

ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน 25 ต.ค.2560

ส่งมอบดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 17 ต.ค.2560
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร


 

 


Last update :
 Wednesday, December 6, 2017