บทความจากนิตยสาร "โลกวันนี้วันสุข" : ปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความประทับใจ    
สัมภาษณ์พิเศษจาก "สรรพากรสาส์น" สัมภาษณ์จาก "CAT Magazine"
ใบสมัคร UNPSA 2013 ใบสมัคร UNPSA 2013 ฉบับภาษาไทย