เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2550
สำนักงานสรรพากรภาค 7
หน่วย : ล้านบาท
เดือน จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
ตุลาคม 2549 552.885 422.125 130.760 30.98
พฤศจิกายน 2549 551.310 423.695 127.615 30.12
ธันวาคม 2549 562.759 446.754 116.005 25.97
มกราคม 2550 626.650 537.542 89.108 16.58
กุมภาพันธ์ 2550 607.493 503.620 103.872 20.63
มีนาคม 2550 995.985 803.845 192.140 23.90
เมษายน 2550 717.582 554.773 162.809 29.35
พฤษภาคม 2550 1,216.268 1,104.411 111.858 10.13
มิถุนายน 2550 590.743 532.139 58.604 11.01
กรกฎาคม 2550 578.538 576.701 1.837 0.32
สิงหาคม 2550 1,068.992 1,000.619 68.373 6.83
กันยายน 2550 620.984 565.620 55.364 9.79
ปีงบประมาณ 2550 8,690.189 7,471.845 1,218.344 16.31

Last update : Wednesday, September 21, 2011