เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอเก้าเสี้ยว ต.เก้าเสี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5629-9230 โทรสาร.0-5629-9363

Last update : Wednesday, January 14, 2009