เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


สอบถามข้อมูลการคืนภาษี
Call Center สำนักงานสรรพากรภาค 7 โทร.055-259911
การออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ให้บริการ การออกหนังสือรับรองการเสียภาษี และการมีถิ่นที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีสามารถนำหนังสือรับรองเหล่านี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศได้
ประเภทหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมสรรพากร
                1. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Non - Resident Withholding Tax Certificate)
                2. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ (Income Tax Payment Certificate)
                3. หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย (Certificate of Residence)
                4. หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Statement on the Tax Status of the Business)
                5. หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย (Certificate of Status of Taxable Person)
ผู้ออกหนังสือรับรอง
                สำนักงานสรรพากรที่รับผิดชอบในท้องที่ของผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือผู้เสียภาษี ซึ่งได้แก่
                - สรรพากรภาค
                - สำนักบริหารผู้เสียภาษีขนาดใหญ่
ขออย่างไร
                ยื่นคำร้องต่อสำนักงานสำนักงานสรรพากรที่ท่านสังกัดตามข้างต้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามประเภทของหนังสือรับรองที่ต้องการ) สอบถามที่โทรศัพท์ 0-5524-2324 ต่อ 117
การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษให้ Download แบบคำร้อง/คำขอได้ที่
                www.rd.go.th -> บริการอิเล็กทรอนิกส์ -> Download -> แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่าง ๆ -> Download แบบคำร้อง/คำขอ -> หนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ -> คำขอหนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษ (รอ.01)

Last update :
 Thursday, January 24, 2019