เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
    

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน
และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม


    

มุ่งมั่นซื่อสัตย์

มุ่งเน้นจริยธรรม

มุ่งหมายความรับผิดชอบ

มุ่งเสริมความสามัคคี

มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ


    

มีภารกิจในการวางแผน กำกับ ติดตามและประเมินผล การบริหาร
จัดเก็บภาษีอากร การเร่งรัดภาษีอากรค้าง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ของกรมสรรพากร

การดำเนินการเกี่ยวกับงานคดี และพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร
การตอบข้อหารือภาษีอากร

การปฏิบัติงานด้นกรรมวิธีภาษี และด้านสารสนเทศ

การบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ

การพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพากรภาค สำนักงาน
สรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาLast update : Thursday, January 24, 2019