เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพการประชุม/อบรม ปี 52
การจัดบรรยายหัวข้อ "108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและถูกต้อง
เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ และเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน
ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552
การประชุม กบภ. ครั้งที่ 4/2552
ณ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ปรับกระบวนทัศน์การทํางานของข้าราชการในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 7
วันที่ 1 พฤษภาคม 2552
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านภารกิจกำกับดูแลและสำรวจธุรกิจนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2552
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านภารกิจกำกับดูแลและสำรวจธุรกิจนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2552
รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 มีนาคม 2552
ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2552 ณ สท.พิจิตร
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2552
ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2552 ณ สท.ตาก
วันที่10 - 12 กุมภาพันธ์ 2552
ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2552 ณ สท.สุโขทัย
วันที่ 26-28 มกราคม 2552
ภาพกิจกรรม ปี 52
Thank you Party
ราตรี Shocking Pink
29 December 2009
ยินดีต้อนรับ ท่านเมธินี หอมไกล ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7
และ ท่านสมโรจน์ ตันตระกูล สรรพากรพื้นที่ตาก
โครงการ"รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
ณ. อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ภาพกิจกรรมจากน้องๆ ชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสมาส และ วันขึ้นปีใหม่ ปี 2553
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
ภาพกิจกรรม
"งานวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2552"
15-16 ธันวาคม 2552
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2552
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และโครงการ "รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง" ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 10.30 น.
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ณ. อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"รวมพลังสร้างบุญบารมี ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
ณ. อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2552
ณ บริเวณ ชั้น1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมกิจกรรม "๙ ในดวงใจ"
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
วันมหามงคลวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.
บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 77 พรรษา
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2552 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
โครงการตรวจมวลกระดูกของสำนักงานสรรพากรภาค 7
ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2552 เวลา 09.00-14.00น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ของสำนักงานสรรพากรภาค 7 ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2552 เวลา 07.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมรณรงค์สร้างกระแสการลดใช้ถุงพลาสติก
และเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้เกิดการปรับพฤติกรรมของประชาชน
ให้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าที่ไม่เป็นมลพิษต่อโลก
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ได้ร่วมดำเนินการรณรงค์"หยุดทำร้ายประเทศไทย"
โดยการประดับธงชาติหน้าอาคารสำนักงาน
และให้เจ้าหน้าที่ร่วมรณรงค์ชุมนุมโดยสงบสันติ ณ หน้าอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
ข้าราชการสำนักงานสรรพากรภาค 7 ร่วมงานปีใหม่ ณ กรมสรรพากร
วันที่ 9 มกราคม 2552
สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดงานทำบุญและเลี้ยงปีใหม่
วันที่ 8 มกราคม 2552
e-Card ส.ค.ส. 2552 สรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7 อวยพรปีใหม่ สรรพากรภาค 7
(5 ม.ค.52)


Last update : Wednesday, January 23, 2019