เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ภาพกิจกรรมทั่วไป ปี 53
สรรพากรภาค 7 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2554
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2553
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
คณะนักร้องประสานเสียง จาก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
ร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสมาส และ วันขึ้นปีใหม่ ปี 2554
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2553 ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2
อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.10-16.30น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
พิธีสักการะพระพรหม ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
การบันทึกเทปถวายพระพร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
กิจกรรมของคณะปฏิบัติธรรม "โครงการธรรมส่องใจ"
เนื่องในงานวันทอดกฐินและเททองหล่อพระพุทธรูป
ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553
การปฏิบัติธรรม "โครงการธรรมส่องใจ"
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553
ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อธิบดีกรมสรรพากรและข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมทอดกฐิน ณ วัดเนินพยอม จังหวัดพิจิตร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสรรพากร ประจำปี 2553
ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรภาค 7
และสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 8/2553
วันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 13.20-16.00น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด
Big Cleaning Day
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7 ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 7/2553
วันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 13.20-16.00น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
กิจกรรม "เวทีพบปะหารือกาแฟเช้า" กับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553
ณ บริเวณหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กิจกรรม "โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน"
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น
ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 5 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
นายชัยยง อุโฆษกุล ผู้ตรวจประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ได้มาตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินการส่งผลงาน "โครงการสำนักงานขวัญใจประชาชน"
เข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัล นวัตกรรมการให้บริการจาก ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
กิจกรรมสาธารณกุศล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553
นางสาวภาวนา ธรรมศิลา สรรพากรภาค 7
เป็นตัวแทนคณะกรรมการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
มอบเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์
จำนวน 14,660.- บาท ให้กับพระมหาวิเชียร ชินวโส ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ขอแสดงความยินดี
สท.สุโขทัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
การประกวด RD Superstar Contest
วันสถาปนากรมสรรพากร วันที่ 2 กันยายน 2553
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 6/2553
วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.20-16.00น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
การลงนามถวายพระพรออนไลน์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ผ่านเว็บไซค์ถวายพระพร
ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553
ณ จุดบริการภายในห้องข้อมูลข่าวสารและห้องสมุด
ชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 5/2553
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.20-16.00น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2553
ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
บันทึกเทปถวายพระพร
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30 น.
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
โครงการ "ตรวจมวลกระดูกฟรี"
เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 13.20-16.30น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค 7
ร่วมกันต้อนรับท่าน ชช.อรพินท์ บุญคง
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553
การลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ"ธรรมะเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 และคณะเข้าร่วมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เนื่องในประเพณีวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
โครงการ"บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการสัมมนา"ให้ความรู้การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)"
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โครงการสัมมนา"ให้ความรู้การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)"
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 7
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการ "ธรรมะเพื่อชีวิต"
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2553
ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรภาค 7
ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องสันทนาการชั้น 2 สำนักงานสรรพากรภาค 7
โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ขอแสดงความยินดีกับ สท.พิษณุโลก
ที่ได้รับรางวัลชมเชย เพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 1/2552
สำหรับโครงการศูนย์บริการภาษีเบ็ดเสร็จ (คลีนิกภาษี)
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 7
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553
โครงการ "บริจาคโลหิต อุทิศร่าง สานต่อชีวิต ถวายแด่พ่อหลวง"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ ห้องสันทนาการ สำนักงานสรรพากรภาค 7
สรรพากรภาค 7 และสรรพากรพื้นที่ในภาค 7
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขั้นปีใหม่ ปี 2553 ณ กรมสรรพากร
และอวยพรให้กับอธิบดีกรมสรรพากรและผู้บริหาร
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 7
อวยพรปีใหม่ ปี 2553 ให้กับสรรพากรภาค 7
และผู้ช่วยสรรพากรภาค 7


Last update : Wednesday, January 23, 2019