เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ประกาศประกวดราคา
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ลว.30 ต.ค.58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๘
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จำนวน ๖ อัตรา)โดยวิธี e-bidding ลว.๑๐ ก.ย.๕๘
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการฯ ภ.พ. ภ.ธ. และงานอื่นๆ โดยวิธี e-bidding (ลว ๙ ก.ย. ๕๘)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สภ.๗ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว ๓๑ ส.ค. ๕๘)
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว ๒๖ ส.ค. ๕๘)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมโรงจอดรถจักรยานยนต์ของ สภ.๗ ด้วยวิธี e-bidding ลว.๒๔ สค.๕๘ 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมโรงจอดรถจักรยานยนต์ของ สภ.๗ ด้วยวิธี e-bidding ลว.๒๑ สค.๕๘ 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมโรงจอดรถจักรยานยนต์ของ สภ.๗ ด้วยวิธี e-bidding ณ วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๘
   
   
   
   
   
   

Last update : Monday, November 2, 2015