เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่จัดวางไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
และแผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7

ลำดับที่

รายการข้อมูลข่าวสาร

ส่วน/ฝ่าย
ที่รับผิดชอบ

หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา 9

9(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

0-5524-4763 ต่อ 120

9(2)

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา-นุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

0-5524-4763 ต่อ 120

9(3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ แยกตามมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

 

0-5524-4763 ต่อ 105

0-5524-4763 ต่อ 117

0-5524-4763 ต่อ 117

0-5524-4763 ต่อ 106

0-5524-4763 ต่อ 105

0-5524-4763 ต่อ 117

0-5524-4763 ต่อ 120

9(4)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-5524-4763

ต่อ 117

ต่อ 120

ต่อ 129

ต่อ 106

9(5)

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

  • ไม่มีข้อมูลนี้

-

-

9(6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

  • ไม่มีการทำสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกชาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

-

-

9(7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

-

-

9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

 

0-5524-4763 ต่อ 105

0-5524-4763 ต่อ 120


Last update :
 Wednesday, November 16, 2011