เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่จัดวางไว้ที่ศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7 
และแผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7

ลำดับที่ รายการข้อมูลข่าวสาร ส่วน/ฝ่าย
ที่รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา 7

7(1)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-5524-4763
ต่อ 104

7(2)

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-5524-4763
ต่อ 104

7(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 7

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

0-5524-4763
ต่อ 104

7(4)

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

0-5524-4763
ต่อ 120

7(5)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-5524-4763
ต่อ 104


Last update :
 Wednesday, November 16, 2011