เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
 
7. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

ความหมาย

  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ขยาย/ย่อ ตัวชี้วัดที่ 7.1 การดำเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ขยาย/ย่อ ตัวชี้วัดที่ 7.2 การดำเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
                        (การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
ขยาย/ย่อ ตัวชี้วัดที่ 7.3 การดำเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
                        (การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามคำขอเฉพาะราย)
ขยาย/ย่อ ตัวชี้วัดที่ 7.4 การดำเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา 15 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
                        (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยและอาจมีคำสั่งไม่เปิดเผย)
ขยาย/ย่อ ตัวชี้วัดที่ 7.5 การดำเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
                        (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล)
ขยาย/ย่อ ตัวชี้วัดที่ 7.6 การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ขยาย/ย่อ ตัวชี้วัดที่ 7.7 การประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชน
ขยาย/ย่อ ตัวชี้วัดที่ 7.8 การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
 
 


Last update :
 Tuesday, November 27, 2012