เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQข่าวสาร
   
 
งานการเงินและพัสดุ
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
  ประกาศประกวดราคา
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  ระเบียบพัสดุฯ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-5) พ.ศ.2535
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
หนังสือแสดงความคิดเห็นจากผู้เสียภาษี
     
     Last update : Tuesday, October 9, 2018