เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ

9. นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2561 - ปัจจุบัน
8. นายวสันต์ วัฒนศิริ
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค 2558 -30 ก.ย.61
7. นางสาวสมบูรณ์ ซอยชนะวัฒนา
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2558
6. นางสาวภาวนา ธรรมศิลา
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2556
5. นายกิตติ วิพุทธิกุล
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2548 - 3 มิ.ย. 2550
4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2547 - 16 ตค. 2548
3. นายอรรณพ บัวครื้น
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2544 - 31 ต.ค. 2547
2. นายพิบูล ภัสสนนท์
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2544
1.  นายสมศักดิ์ อุดมผล
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2542

Last update : Friday, October 5, 2018