เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


  
 
สำนักงานสรรพากรภาค 7
เลขที่ 1/1 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์คู่สายอัตโนมัติ 0 5523 2540, 0 5523 2541, 0 5523 2542 ,0 5524 2324
หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่ สายตรง ภายใน โทรสาร
 สรรพากรภาค 7 0-5524-3085    
      - หน้าห้อง   111 0-5523-2545
 ผู้ช่วยสรรพากรภาค   130  
      - หน้าห้อง   145  
 ผู้ช่วยสรรพากรภาค   108  
      - หน้าห้อง   145  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     0-5524-4763
 ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   103  
     - งานบริหารทั่วไป   104  
     - งานการเงินและพัสดุ   105  
     - งานการเจ้าหน้าที่   106  
     - งานฝึกอบรม    107  
       
ส่วนการวางแผนและประเมินผล     0-5523-2543
 ผู้อำนวยการส่วน   116  
     - งานธุรการส่วน   121  
ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี      
     - หัวหน้าฝ่าย   118  
     - งานจัดเก็บภาษี   117  
 ฝ่ายวางแผนและประเมินผลกรรมวิธีแบบแสดงรายการ      
     - หัวหน้าฝ่าย   119  
     - งานกรรมวิธีแบบแสดงรายงาน   121  
 ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบภาษี       
     - หัวหน้าฝ่าย   123  
     - งานตรวจสอบภาษี 1   123  
     - งานตรวจสอบภาษี 2   123  
       
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 ผู้อำนวยการส่วน   125  
     - งานธุรการส่วน   128  
 ฝ่ายเตรียมและบันทึกข้อมูล       
     - หัวหน้าฝ่าย   124  
     - งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล   126  
     - งานภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ   128  
 ฝ่ายประมวลผล       
     - งานประมวลผล และห้อง DE   129  
     - งานเครื่องคอมพิวเตอร์   132,127  
       
ส่วนกฏหมาย      
ผู้อำนวยการส่วน   131  
     - งานธุรการส่วน   113  
 ฝ่ายกฏหมายและคดีภาษีอากร   120  
     - หัวหน้าฝ่าย   120  
     - งานกฎหมายและคดีภาษีอากร   120  
 ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดภาษีอากรค้าง       
     - หัวหน้าฝ่าย   109  
     - งานเร่งรัดภาษีอากรค้าง   112  
 ฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร 1       
     - หัวหน้าฝ่าย   114  
 ฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร 2      
     - หัวหน้าฝ่าย   115  
     - งานอุทธรณ์ภาษีอากร   115  
 
 

Last update : Thursday, March 19, 2015