ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2556
สำนักงานสรรพากรภาค 7
หน่วย : ล้านบาท
เดือน จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
ตุลาคม 2555 832.237 596.521 235.716 39.52
พฤศจิกายน 2555 791.896 702.347 89.549 12.75
ธันวาคม 2555 775.621 761.153 14.468 1.90
มกราคม 2556 918.856 795.465 123.391 15.51
กุมภาพันธ์ 2556 812.528 840.503 -27.975 -3.33
มีนาคม 2556 1,190.045 1,239.483 -49.438 -3.99
เมษายน 2556 1,074.216 971.148 103.068 10.61
พฤษภาคม 2556 1,612.143 1,187.047 425.096 35.81
มิถุนายน 2556 1,127.338 1,044.192 83.145 7.96
กรกฎาคม 2556 776.901 818.558 -41.658 -5.09
สิงหาคม 2556 952.597 1,013.999 -61.402 -6.06
กันยายน 2556 1,136.770 1,216.391 -79.621 -6.55
ต้นปีถึงปัจจุบัน 12,001.147 11,186.807 814.341 7.28