ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 

...........................................................................................................................

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 

...........................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง
พนักงานสรรพากร และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
...........................................................................................................................
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
...........................................................................................................................
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว โดย ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการทำงานแนวใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน
  2557 ณ ห้องประชุมสระแก้ว (ชั้น 3) อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  - ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
 
...........................................................................................................................
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
...........................................................................................................................
ประกาศร่าง TOR (Term of Reference) เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงาน
  สรรพากรพื้นที่สระแก้ว ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  - เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  - รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
  - สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 
...........................................................................................................................
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
 
...........................................................................................................................
ประกาศสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
 
...........................................................................................................................
สนง.สรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร
 
...........................................................................................................................
เกี่ยวกับโครงการ X-Ray ปะซาโรงเกลือ
 
...........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
 
...........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
 
...........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง
  พนักงานสรรพากร
 
...........................................................................................................................
ประกาศกรมสรพากรเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
...........................................................................................................................
ประกาศกรมสรพากรเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 
...........................................................................................................................

Last update : Thursday, August 11, 2016