ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
 

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
........................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
........................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
........................................................................................................................................
ประกาศร่าง TOR (Term of Reference) เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงาน
  สรรพากรพื้นที่สระแก้ว ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  - เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  - รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
  - สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 
........................................................................................................................................
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
 
........................................................................................................................................
ประกาศสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
 
........................................................................................................................................
สนง.สรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร
 
........................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
 
........................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
 
........................................................................................................................................
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ
 
........................................................................................................................................
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสรรพากร
 
........................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง
  พนักงานสรรพากร
 
........................................................................................................................................
ประกาศกรมสรพากรเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
........................................................................................................................................
ประกาศกรมสรพากรเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 
........................................................................................................................................
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 
........................................................................................................................................
   

Last update : Wednesday, May 4, 2016