ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
 

ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว ครั้งที่ 2
 
........................................................................................................................................
ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
........................................................................................................................................
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจำหน่ายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
........................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
และเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
........................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
และเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
........................................................................................................................................
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
และเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
........................................................................................................................................
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
  ........................................................................................................................................
ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
........................................................................................................................................
ขายทอดตลาด พัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
........................................................................................................................................
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างซั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
........................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๔ ดัน
 
........................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
 
........................................................................................................................................
(ร่าง) ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 4 คัน และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
 

- ประกาศกรมสรรพากร
- เอกสารประกวดราคา
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ราคากลาง
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

  ........................................................................................................................................
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสรรพากร
 
........................................................................................................................................

ประกาศยกเลิกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.76) จำนวน 7 ราย
- น.ส.ดลพร พิมพ์พิพัฒน์
- นางกรรณิการ์ สื่อศิริธร
- หจก.ซูปาร์ เบลสซิ่ง
- หจก.ทองพรหมการก่อสร้าง
- หจก.โรงน้ำแข็งสระแก้ว
- หจก.ส.สกุลเจิม การโยธา
- หจก.เอส อาร์ บิวตี้เซ็นเตอร

  ...........................................................................................................................
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 

...........................................................................................................................

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 

...........................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง
พนักงานสรรพากร และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
...........................................................................................................................
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
...........................................................................................................................
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว โดย ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการทำงานแนวใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน
  2557 ณ ห้องประชุมสระแก้ว (ชั้น 3) อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  - ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
 
...........................................................................................................................
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
 
...........................................................................................................................
ประกาศร่าง TOR (Term of Reference) เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงาน
  สรรพากรพื้นที่สระแก้ว ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  - เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  - รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
  - สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 
...........................................................................................................................
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
 
...........................................................................................................................
ประกาศสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
 
...........................................................................................................................
สนง.สรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร
 
...........................................................................................................................
เกี่ยวกับโครงการ X-Ray ปะซาโรงเกลือ
 
...........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
 
...........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
 
...........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง
  พนักงานสรรพากร
 
...........................................................................................................................
ประกาศกรมสรพากรเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
...........................................................................................................................
ประกาศกรมสรพากรเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 
...........................................................................................................................