ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
 
(คำขวัญของจังหวัดสระแก้ว)
" ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร"


 • ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว คือ ดอกแก้ว

 • ต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว คือ มะขามป้อม

 • สภาพทั่วไป
                 จังหวัดสระแก้ว มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ ในสมัยธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีที่ประเทศเขมร (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ได้แวะพักบริเวณสระแก้วทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย จึงได้ขนานนามสระทั้งสองนี้ว่า " สระแก้วสระขวัญ" และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว เดิมมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้าออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกอง ทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึง ปี พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า " กิ่งอำเภอสระแก้ว " ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์ โดยใช้ชื่อสระน้ำ เป็นชื่อกิ่งอำเภอชื่อว่า " อำเภอสระแก้ว " ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 เป็นผล ให้จังหวัดสระแก้วได้เปิดทำการในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย

 • ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว
                 ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 14 ลิปดา ถึง 14 องศา 11 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 101 องศา 51 ลิปดา 56 ลิปดาตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตรพื้นที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี

 • สภาพภูมิประเทศ
                 สภาพทั่วไป พื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยส่วนรวม เป็นพื้นที่ราบถึงราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร กล่าวคือ
  - ด้านเหนือ มีเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางประกง มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
  - ด้านใต้ มีลักษณะเป็นที่มี่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุก แผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อำเภอวังน้ำเย็น กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี
  - ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทำไร่ ทำนา
  - ด้านตะวันตก นับตั้งอำเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ำ และพื้นที่ลาดไปทางอำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภออรัญประเทศ เข้าเขตประเทศกัมพูชา

 • ขอบเขตพื้นที่การปกครอง
  จังหวัดสระแก้วแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 7 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ดังนี้

  ลำดับ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.
  1. อำเภอเมือง 8 113 3 8
  2. อำเภออรัญประเทศ 12 108 1 12
  3. อำเภอวัฒนานคร 11 109 1 11
  4. อำเภอตาพระยา 5 54 1 5
  5. อำเภอวังน้ำเย็น 4 52 1 4
  6. อำเภอคลองหาด 7 69 - 7
  7. อำเภอเขาฉกรรจ์ 4 57 1 4
  8. กิ่งอำเภอโคกสูง 3 33 - 4
  9. กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ 3 33 - 3
  รวม 58 628 8 58


 • ประชากร
                 จำนวนประชากรของจังหวัดสระแก้ว ณ สิ้นปี 2543 มีทั้งสิ้น 530,621 คน (เป็นชาย 267,144 คน เป็นหญิง 263,477 คน ) อัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 1.0 มีรายได้ประชาชาติเฉลี่ย/คน/ปี เป็นจำนวน 39,992 บาท

 • การศึกษา
                 มีสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี แยกสังกัดต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาและหน่วยงานอื่นในจังหวัด ได้แก่ กรมสามัญศึกษา สปช. เทศบาล ตชด. และภาคเอกชน สามารถแยกระดับได้ดังนี้ อนุบาล 2 แห่ง อนุบาล - ประถมศึกษา 224 แห่ง อนุบาล - มัธยมต้น 68 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 333 แห่ง

Last update : Thursday, May 29, 2008

Last update : Wednesday, June 4, 2008