ทั่วโลก
 
 
 
จังหวัดสมุทรสาคร
เว็บไซต์ในจังหวัดสมุทรสาคร
เกี่ยวกับสท.สมุทรสาคร
ข่าวสาร
หน่วยงานภายในกรม Internet
หน่วยงานภายในภาค
บทความ IT
ผลการจัดเก็บ
แผนผังเวปไซต์ สท.
 

วัดบางปลาวัดบางปลา ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทร

สาคร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 และเมื่อ พ.ศ. 2447 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จ

ไปประพาสลำน้ำท่าจีน ทรงสนพระทัยวัดบางปลา สิ่งที่น่าสนใจนอกจาก

วิหารเก่าแล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า 200 ปีเขียนโดยจิตรกรชาวศรีลัง

กา และ ชาวยุโรปเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่ง

 

 


Navigator :  สถานที่น่าสนใจ > วัดบางปลา