ทั่วโลก
 
 
 
จังหวัดสมุทรสาคร
ประวัติจังหวัดสมุทรสาคร  
สัญลักษณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
ร้านอาหาร  
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
สถานที่น่าสนใจ  
เว็บไซต์ในจังหวัดสมุทรสาคร
เกี่ยวกับสท.สมุทรสาคร
ข่าวสาร
หน่วยงานภายในกรม Internet
หน่วยงานภายในภาค
บทความ IT
ผลการจัดเก็บ
แผนผังเวปไซต์ สท.
 

 

 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร

 

สมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าในอดีตมีชุมชนใหญ่ เรียกว่า "บ้านท่าจีน" ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2099) ได้โปรดให้ยก "บ้านท่าจีน" ขึ้นเป็น "เมืองสาครบุรี" เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามแ ละเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันผู้รุกรานทางทะเล ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรี เป็น "เมืองสมุทรสาคร" และในปี พ.ศ.2456 รัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรดให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า "เมือง" เป็น "จังหวัด" ทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักร เมืองสมุทรสาคร จึงได้เปลี่ยนเป็น "จังหวัดสมุทรสาคร" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นมาจนถึงทุกวันนี้

อนึ่งในปี พ.ศ.2440 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญ ให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า "สุขาภิบาลท่าฉลอม" จังหวัดสมุทรสาคร จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในหัวเมืองของประเทศไทย

 

 

 


Navigator :  สมุทรสาคร > จังหวัดสมุทรสาคร > ประวัติจังหวัดสมุทรสาคร