ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
 
Untitled Document

 

ราชการส่วนภูมิภาค

จังหวัดสงขลา

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา

สนง.ประมงจังหวัดสงขลา

สนง.ประกันสังคมจังหวัดสงขลา

 


 สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี

โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สถานศึกษาสงขลาวิทยาคม
สถานศึกษาอนุบาลสงขลา

 


ราชการส่วนกลาง

สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา1

สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา2

สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่16

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค8

สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12 สงขลา

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สำนักชลประทานที่16

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่9

สำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

สนง.ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

สนง.บังคับคดีจังหวัดสงขลา

ตำรวจภูธรภาค9

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43

ศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

กองเรือป้องกันฝั่งเขต2

ฐานทัพเรือสงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12 สงขลา

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (สงขลา)
ด่านศุลกากรสงขลา
นิคมสร้างตนเองเทพา
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิจังหวัดสงขลา
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่7 (สงขลา)
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
 


ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลตำบลสิงหนคร

เทศบาลตำบลควนเนียง
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลปริก
เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
 


หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

สนง.ประปาเขต5 สงขลา
สนง.ประปาสงขลา

ธนาคารแห่งประเทศไทย


 

 

 

 

 

 

 


Last update : Wednesday, July 26, 2006