ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ประวัติหน่วยงาน  
โครงสร้างการบริหาร  
ผู้บริหาร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
พื้นที่รับผิดชอบ  
เบอร์โทรศัพท์  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document
 
 
   
วางแผนปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ
เป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค
   
กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   
ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้างและดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีรวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร
   
กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
   
พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
   
ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี
   
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
   
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
       
 
   
จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
   
จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง ทั่วถึงเป็นธรรมตามกฎหมาย
   
ให้บริการดูแล และให้คำแนะนำกับผู้เสียภาษีด้วยความจริงใจ
   
สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับประชาชน
   
 

Last update: Wednesday, January 16, 2008
Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2:: > เกี่ยวกับสท.สงขลา 2