ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
หน่วยงานในจังหวัดสงขลา
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document

่ราชการบริหารส่วนกลาง

สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา1

สนง.สรรพากรพื้นที่สงขลา2

สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่16

สนง.ทรัพยากรน้ำภาค8

สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12 สงขลา

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สำนักชลประทานที่16

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่9

สำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

สนง.ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

สนง.บังคับคดีจังหวัดสงขลา

ตำรวจภูธรภาค9

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43

ศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

กองเรือป้องกันฝั่งเขต2

ฐานทัพเรือสงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12 สงขลา

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (สงขลา)
ด่านศุลกากรสงขลา
นิคมสร้างตนเองเทพา
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิจังหวัดสงขลา
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่7 (สงขลา)
 
 


ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สนง.จังหวัดสงขลา

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

สนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา

สนง.ประมงจังหวัดสงขลา

สนง.ประกันสังคมจังหวัดสงขลา

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครสงขลา

เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลตำบลสิงหนคร

เทศบาลตำบลควนเนียง
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลปริก
เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

สนง.ประปาเขต5 สงขลา
สนง.ประปาสงขลา

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี

โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สถานศึกษาสงขลาวิทยาคม
สถานศึกษาอนุบาลสงขลา   

Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2:: > หน่วยงานในจังหวัดสงขลา