เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ข้อมูลการจัดเก็บ

ประกาศขายทอดตลาด

ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2551)

ลำดับที่

รายการทรัพย์สิน
จำนวน
ราคาประเมิน
ขายทอดตลาด วัน-เวลา
หมายเหตุ
1

ที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 4143

ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี (นายสมชาย บูชา)
134 ตารางวา
23,450.- บาท

ครั้งแรก 4 มิ.ย. 51

ครั้งที่ 2 2 ก.ค. 51

ครั้งที่ 3 30 ก.ค. 51

ครั้งที่ 4 27 ส.ค. 51

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

ประกาศขายทอดตลาด

29 พฤษภาคม 2551

ณ สท.สุพรรณบุรี

2

ที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 4144

ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี (นายสมชาย บูชา)
137 ตารางวา
23,975.- บาท

ครั้งแรก 4 มิ.ย. 51

ครั้งที่ 2 2 ก.ค. 51

ครั้งที่ 3 30 ก.ค. 51

ครั้งที่ 4 27 ส.ค. 51

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

ประกาศขายทอดตลาด

29 พฤษภาคม 2551

ณ สท.สุพรรณบุรี

3

ที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 4145

ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี (นายสมชาย บูชา)
100 ตารางวา
17,500.- บาท

ครั้งแรก 4 มิ.ย. 51

ครั้งที่ 2 2 ก.ค. 51

ครั้งที่ 3 30 ก.ค. 51

ครั้งที่ 4 27 ส.ค. 51

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

10.00 – 12.00 น.

ประกาศขายทอดตลาด

29 พฤษภาคม 2551

ณ สท.สุพรรณบุรี

หมายเหตุ ในการขายทอดตลาดให้ปฏิบัติตามแนงทางหนังสือที่ กค 0727/ว.9402 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ดังนี้

1. ราคาขายทอดตลาดครั้งที่ 1 - 3 เริ่มต้นเป็นจำนวนร้อยละ 80 ของราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

2.กรณีประกาศขายฯ 3 ครั้งแล้ว ไม่มีผู้เข้าสู้ราคาหรือผู้เข้าสู้ราคาแต่เสนอราคาต่ำกว่า ในการขายฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ราคาต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ทำการขายทอดตลาด ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี โทร. 0 – 3540 – 8209 (สัญลักษณ์)


Last update : Thursday, May 8, 2008