ทั่วโลก
 
สรรพากรพื้นที่สุราษฏร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ผู้บริหาร  
ทำเนียบ สท.  
โครงสร้าง สท.  
หน่วยงานในสังกัด
ผลการจัดเก็บ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์
ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนผังเว็บไซต์
 
ลำดับที่
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ระยะเวลา
1
 นายทั่ง นพรัตน์
2480 - 2482
2
 นายกระวี เศวตศิลป์
2482 - 2484
3
 นายศิริ สุนทรกิจ
2484 - 2486
4
 นายเนื่อง บุรพัฒน์
2486 - 2487
5
 นายบรรจง สุรเสวี
2487 - 2494
6
 นายเพี้ยน เปรมปรีด์
2494 - 2498
7
 นายขวัญ ตำนานจิตร
2499 - 2500
8
 นายเปกฐ สุขวงศ์
2500 - 2501
9
 นายพูนชัย วงษ์เตปา
2501 - 2503
10
 นายผล รอดเขียว
2503 - 2504
11
 นายเชิดชัย ชอบธรรม
2504 - 2507
12
 นายพร้อม เพชรช่วง
2508 - 2509
13
 นายทศ สุกรีเขต
2510 - 2512
14
 นายอุทัย เทวฤทธิ์
2512 - 2516
15
 นายสมพล กาญจนี
2517 - 2519
16
 นายปรีชา บุษยวิทย์
2519 - 2523
17
 นายอรรถ เกื้อกูลวงศ์
2524 - 2527
18
 นายทำนอง จันทรศักดิ์
2527 - 2528
19
 นายประกาย สาครินทร์
2528 - 2529
20
 นายวิเชียร ชูพงศ์
2529 - 2530
21
 นายวิจิตร จุลมณีโชติ
2531 - 2535
22
 ร.ต.คีรี ณิยกูล
2535 - 2537
23
 นายเมธี ภัทรธรรมกุล
2537 - 2539
24

 นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์

2539 - 2541
25
 นายพินิจ ศิลปศร
2541 - 2544
26
 นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร
2544 - 2545
27
 นางสาววรรณา นวโภคิน
2545 - 2547
28
 นายฉัตรชัย มัสอูดี
2547 - 2547
29
 นางสาวถนอมศรี ลวนางกูร
2547 - ปัจจุบัน
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี > สรรพากรพื้นที่สุราษฏร์ธานี > ทำเนียบ สท.