ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ทำเนียบผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2480- ปัจจุบัน
ลำดับ รายนาม ปี พ.ศ.
1. ขุนศุภผลธุรการีย์ 2480 - 2485
2. นายเปกข์ สุขวงศ์ 2485 - 2489
3. นายเพียร วัฒนสอาด 2489 - 2492
4. นายสล้าง เกียรติสุด 2492 - 2494
5. นายถวิล ดวงตะวัน 2494 - 2497
6. นายเทียม อัครวงษ์ 2497 - 2500
7. นายสงวน สุวรรณเลิศ 2500 - 2503
8. นายสมบัติ วงษ์วิชาสวัสดิ์ 2503 - 2505
9. นายเสวียง อิศรางกูร ณ อยุธยา 2505 - 2508
10. นายสุนทร โตสุโท 2508 - 2513
11. นายสมโพธิ อาจสมโภช 2513 - 2515
12. นายประสาท ศรีอุทธา 2515 - 2517
13. นายสมมาตร สังขทรัพย์ 2517 - 2518
14. นายถวัลย์ ภัทรพงศ์สินธุ์ 2518 - 2520
15. นายบุญส่ง วิวัฒนานนท์ 2520 - 2521
16. นายวิสุทธิ์ เอี่ยมมงคล 2521 - 2522
17. นายจรัส กล้ากสิกิจ 2522 - 2525
18. นายผล คลังทรัพย์ 2525 - 2526
19. นายอนันต์ เพรียวพานิช 2526 - 2527
20. นายปราโมทย์ วงศ์กาฬสินธุ์ 2527 - 2528
21. นายศิริ หน่อทอง 2528 - 2529
22. นายอรุณ เกตุพงศ์ 2529 - 2530
23. นายเกษม ธรรมบุษดี 2530 - 2530
24. นายพานทอง มาลาการณ์ 2530 - 2533
25. นายวิศัลย์ วงศ์กำแหง 2533 - 2534
26. นางละมูล กฤตลักษณ์ 2534 - 2538
27. นายสิทธิศักดิ์ ลัคนทิน 2538 - 2539
28. นางจิราพร สุริยาศศิน 2539 - 2540
29. นายยิ้ม จิราพงษ์ 2540 - 2541
30. นายสำรวย ขำสังข์ 2541 - 2542
31. นายวิระ จึงเจริญสุข 2542 - 2543
32. นางสาวเอื้ออารี คัชมาตย์ 2543 - 2545
33. นายสมชาย เปี่ยมศิลปกุลชร 2545 - 2552
34. นางสาวสมโรจน์ ตันตระกูล 2552 - 2554
35. นางสาวสุดา หรรษนันท์ 2554 - 2557
36. นางสาวเกื้อกูล พะเนียงทอง 2557 - 2558
37. นางสาวพิรมล มุกดาสนิท 2558 - 2559
38. นางจงจิตร ค่าน้ำมิตร 2559 - 2560
39. นางวันเพ็ญ ไชยวรรณ์ 2560 - ปัจจุบัน

Last update : Thursday, December 21, 2017