ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับ สท.ตราด
พื้นที่รับผิดชอบ  
ผู้บริหาร  
ทำเนียบสรรพากรพื้นที่ตราด  
โครงสร้างการบริหาร  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปงบทดลอง
เว็บไซต์จังหวัดตราด
กระดานถาม-ตอบ
แผนผังเว็บไซต์
มุมภาษาอังกฤษ
 
Untitled Document

วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและเป้าหมาย
ของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค
 
กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการและตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร
 
กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 
พิจารณาคืนเงินภาษีอากร
 
ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธี
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม
 
 
จัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ
 
จัดเก็บอย่างถูกต้อง ทั่วถึงเป็นธรรมตามกฏหมาย
 
ให้บริการดูแล และให้คำแนะนำกับผู้เสียภาษีด้วยความจริงใจ
 
สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับประชาชน

Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด > เกี่ยวกับ สท.ตราด