เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยน
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
ที่ตั้งสำนักงาน
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
อำเภอที่รับผิดชอบ

Last update : Monday, August 21, 2006