เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร การสำรวจ การไต่สวนและดำเนินการเกี่ยวกับ การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียภาษี การตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม การตรวจปฏิบัติการ ตัดสินการคืนภาษี ดำเนินคดีภาษีอากรใบผ่านภาษีอากรและภาษีคนต่างด้าวและรับเรื่องการอุทธรณ์ภาษีอากร บันทึกข้อมูลภาษีอากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งการให้บริการ จด เลิก เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินงานธุรการและสารบรรณทั่วไป
 • บริหารงานบุคคล งานการเงินงบประมาณและพัสดุครุภัณฑ์ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่และพื้นที่สาขา
 • ให้บริการจดเลิก โอน ย้าย เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับทะเบียนภาษีอากร
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี
 • ให้บริการคัด ค้น แบบแสดงรายการภาษี
 • การออกใบผ่านภาษี และภาษีคนต่างด้าว
 • ให้บริการออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำกับ ดูแล ผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการและให้เป็นปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้เสียภาษีให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
 • สำรวจและขยายฐานภาษี
 • ตรวจปฏิบัติการผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในท้องที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบภาษีไต่สวนประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ไม่ยื่นชำระภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบทั่วไป สำหรับรายที่ถูกขยายฐาน
 • แนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสอบยันความถูกต้องของการออกใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบผู้ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 • ตอบข้อหารือเกี่ยวกับภาษีที่กรมได้วินิจฉัยชัดเจนแล้ว
 • สืบสวนเพื่อค้นหาหลักฐานการหลีกเลี่ยง หรือหลีกหนีภาษีเพื่อสนับสุนการตรวจสอบและการดำเนินคดีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจับกุมผู้ทำลายระบบภาษี
 • ดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีอากร
 • รับและสรุปประเด็นการอุทธรณ์ภาษีอากรให้แก่สำนักงานสรรพากรภาคหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำและประสานกับภาคในการทำประมาณการจัดเก็บภาษี
 • วางแผนการจัดเก็บภาษีของสำนักงาน
 • ประเมินผลการจัดเก็บภาษีของสำนักงาน
 • การวิเคราะห์ฐานภาษี
 • ตรวจราชการ
 • กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 • จัดทำสถิติรายงานทุกประเภทตามระเบียบงานสรรพากรหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึก และประมวลผลข้อมูลภาษีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตรวจความถูกต้องของการคำนวณภาษีประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม ยกเลิกการประเมินเรียกเก็บภาษ
 • ควบคุม ติดตาม การหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • พิจารณาคืนภาษีทุกประเภทแก่ผู้เสียภาษีที่มีภูมิลำเนาในท้องที่
 • พิจารณาคัดเลือกรายผู้ขอคืนภาษีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนส่งให้ส่วนกำกับดูแล ผู้เสียภาษีดำเนินการ
 • ให้การสนับสนุนข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษีLast update : Tuesday, May 31, 2016