เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2560
ปฏิบัติงานจริง
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเภท ระดับตำแหน่ง หมายเหตุ
ตำแหน่ง
1 ว่าง     อำนวยการ สูง  
2 น.ส.นันทวัน แสงวิวัฒน์เจริญ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
3 นายสมฤทธิ์ พิศพันธุ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
  ส่วนบริหารงานทั่วไป        
4 นางนพรัตน์ คำวันนา เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส  
  งานธุรการ          
5 นางอำพรรณ ชัยสฤษฎ์กุล เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
6 นางอิสยา บุญขำ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
7 น.ส.จารุวรรณ ถือมั่น เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน หน้าห้องท่าน
8 นายรุ่ง เกิดก่อวงษ์ พนักงานเดินหมาย บ2 ลูกจ้าง ประจำ  
9 นายฉัตรมงคล มีมั่ง พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  งานคลัง          
10 นางวงค์กต สนมฉ่ำ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
11 นางพิทยา อุทัยทวีป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานพัสดุ          
12 นางบุญเพ็ญ เกิดมั่น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
13 น.ส.อรพินท์ ไกรโหมด เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
14 น.ส.อรนรินทร์ อุ่นกันทา พนักงานภาษีสรรพากร พนักงานราชการทั่วไป    
15 นายสถาพร เสาวภา พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
16 นายสนั่น เพ็ชรแกม พนักงานเก็บเอกสาร บ2 ลูกจ้าง ประจำ  
17 นายพิทักษ์ เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
18 นายนิมิตร นาคผสม พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
19 นายสมบัติ บุญอินเขียว พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
20 นายเกียรติยศ แสงโห้ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์        
21 นางพิศมัย สกุลบึง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
22 น.ส.วิมล แดงเรือง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
23 นายพิชชา สกุลบึง จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  งานบริการแบบแสดงรายการภาษี        
24 นางวนิดา วรรณทอง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
25 นางบุญยรัตน์ นิ่มเนียม พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
  งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษี        
26 นางสุรีย์พร เขียวสดใส เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง         
27 นายศรัทธา ศรุติสุต นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
28 น.ส.จารุวรรณ ค้ำชู นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
29 นายบรรจง อินกล่ำ นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
30 ส.ต.ท.มานพ กระหวาย นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
31 น.ส.วิพาภรณ์ มีมั่ง นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
32 นายวรวุฒิ บุญรอด นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
33 นายธันวา บุญแจ้ง นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
34 น.ส.อังคณา จงแพร พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว ธุรการ
  ส่วนวางแผนและประเมินผล        
35 นางศากุล เรืองเดช นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
36 นายธนชัย ทองท้วม นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
37 น.ส.กัญญาภัทร กันทา นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
38 นายชัยวัฒน์ ประสงค์ศิลป์ นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
39 นายธนากร คำนวน นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
40 นางวัฒนา กันภัย นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
41 นางสุทธิมา วิชาโคตร นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ปฏิบัติการ  
  งานสืบสวน          
42 น.ส.ธัญชนก ตระกูลสว่าง นักวิชาการสรรพากร  วิชาการ ชำนาญการ  
43 นายมงคล มูลเมือง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ทีมบริหารการสำรวจ        
44 นางทัศนีย์ เครือทอง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
45 น.ส.เกศรินทร์ ทองศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
46 นายติณณภพ ไชยแว่น พนักงานภาษีสรรพากร พนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการ  
  ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร (นต01)        
47 นางจุฬา เวียงโอสถ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนฯ นต01
48 น.ส.เกศนี เพ็ชรมาตย์  จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว ธุรการ
49 น.ส.สายฝน อ่อนตา นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต011
50 น.ส.จีรภา เขี้ยวงา นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต012
51 น.ส.พรพรรณ ไชยมงคล นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต013
52 น.ส.เพลินพิศ พาสุริยันต์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต014
53 น.ส.ทัศนีย์ วรรณเลิศ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต015
  ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร (นต02)        
54 นายชูศักดิ์ เรืองอ่อน นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนฯ นต02
55 น.ส.อมรรัตน์ ลอยพงศ์ศรี จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว ธุรการ
56 น.ส.พวงรัตน์ เรืองเดช นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต021
57 นายนภดล โสมนัสพงศ์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต022
58 นางณัฐมน เชิดธรรม นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต023
59 น.ส.ภัทรพร ฉุยฉาย นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต024
60 นายธีรวัฒน์ ยงพานิช นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ส่วน นต025
  ทีมกำกับดูแลพิเศษ (ทีม พ 01)        
61 นางมะลิ การเที่ยง นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ หัวหน้าทีม (พ01)
62 น.ส.กิตติยา ภูสอน พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว ธุรการ
63 น.ส.กฤตสมร เกตุทิม นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ทีม พ011
64 นายทัศนัย พุ่มจันทร์ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ทีม พ012
65 น.ส.ณิชนันท์ เหลี่ยมทอง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ทีม พ013
66 น.ส.นิตยา  กล้าจอหอ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ทีม พ014
  ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี        
  งานกรรมวิธี          
67 นายอนุศักดิ์ แก้วมาลัย นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
68 น.ส.กาญจนา ทองสง่า เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
69 นายวิโรจน์ คำแดง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย        
70 นางนันท์นภัส เชื้อกสิการ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
71 นางอังศนา ทองสม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
72 น.ส.ณีรนุช ทองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
73 นางราตรี ดวงสุภา พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
  งานคืนภาษี          
74 น.ส.ณัชภาวินี เส็งเมือง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
75 นางนภาพร จันทะแจ่ม นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ มาช่วยฯ สท.กทม.21
76 นางประภาศรี บุญจันทร์ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
77 นางวนิตา อยู่สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
78 นางสุดารัตน์ มนต์รุจิรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
79 น.ส.สมฤดี นวลสีใส นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ มาช่วยฯ สท.กทม.20
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์        
80 นายสุวรรณ ปั่นยนต์ สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
             
  งานบริหารทั่วไป        
81 นางวิมณฑา เรืองอ่อน เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ชำนาญงาน  
82 น.ส.พนมมาศ เจียมพานิชยกุล เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
83 นายนที เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
  งานรับชำระและคืนภาษี        
84 นายศิรวิชญ์ บุญสุภาพ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
85 น.ส.มณีทัย ยาเจริญ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
86 น.ส.นารีนาถ ทองคำซุ่ย เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานสำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้า        
87 นางบุษบา มานะพงศ์ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
88 นางปิยะจิต มั่นถึง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน มาช่วยฯ สท.ตาก
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล        
89 นางพราว เส็งเมือง สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
90 นายวุฑเมธินทร์ กาดกอเสริม เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
91 น.ส.เกวลี ช่วยสี เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชั        
92 นางภารดี เสือจงภู สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
93 น.ส.รุ่งอรุณ ฤทธิ์อารีย์ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
94 นางโชติรส วรรณบูรณ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
95 นายอนันต์ ก้อนสัมฤทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า        
96 น.ส.สุรีย์พร อินเมือง นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
97 นายณรงค์ฤทธิ์ คำปลิว พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา        
98 น.ส.อัฐญา บุญปั๋น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
99 น.ส.นิชาภา รัศมี เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
100 นายไพฑูรย์ เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด        
101 นางสายหยุด โนเลี่ยม เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
102 น.ส.ปวีณา  เพ็งปาน พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
103 น.ส.วรรณวิษา ยาโม้ พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน        
104 นางสุธาลักษณ์ เขตต์บรรพต สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
105 นางจงรัก หาดทวายกาญน์ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
106 นางสุจิน นะภิใจ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก        
107 น.ส.ธันยภรณ์ เกตุกั้น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
108 นายวรเชษฐ์ ปั่นยนต์ พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน        
109 นางณัฎฐิยา รอดบาง สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
110 น.ส.ปัทมา แทนเทือก เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
111 นายยศธนเดช นาคงาม พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
             

Last update :
 Monday, October 2, 2017