เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2560 (ปฏิบัติงานจริง)
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเภท ระดับตำแหน่ง หมายเหตุ
ตำแหน่ง
1 นายสมโภชน์ ชิตวัฒนานนท์ สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ อำนวยการ สูง  
2 น.ส.นันทวัน แสงวิวัฒน์เจริญ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
  ส่วนบริหารงานทั่วไป      
3 นางนพรัตน์ คำวันนา เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส  
  งานธุรการ      
4 นางอำพรรณ ชัยสฤษฎ์กุล เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
5 นางอิสยา บุญขำ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
6 น.ส.จารุวรรณ ถือมั่น เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน หน้าห้องท่าน
7 นายรุ่ง เกิดก่อวงษ์ พนักงานเดินหมาย บ2 ลูกจ้าง ประจำ  
8 นายฉัตรมงคล มีมั่ง พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  งานคลัง      
9 นางวงค์กต สนมฉ่ำ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
10 นางพิทยา อุทัยทวีป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานพัสดุ      
11 นางบุญเพ็ญ เกิดมั่น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
12 น.ส.อรพินท์ ไกรโหมด เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
13 นายสถาพร เสาวภา พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
14 นายสนั่น เพ็ชรแกม พนักงานเก็บเอกสาร บ2 ลูกจ้าง ประจำ  
15 นายพิทักษ์ เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
16 นายนิมิตร นาคผสม พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
17 นายสมบัติ บุญอินเขียว พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
18 นายเกียรติยศ แสงโห้ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์      
19 นางพิศมัย สกุลบึง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
20 น.ส.วิมล แดงเรือง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานบริการแบบแสดงรายการภาษี      
21 นางวนิดา วรรณทอง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
22 นางบุญยรัตน์ นิ่มเนียม พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
  งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษี      
23 นางสุรีย์พร เขียวสดใส เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง       
24 นายศรัทธา ศรุติสุต นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
25 น.ส.จารุวรรณ ค้ำชู นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
26 นายบรรจง อินกล่ำ นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
27 ส.ต.ท.มานพ กระหวาย นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
28 น.ส.วิพาภรณ์ มีมั่ง นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
29 นายวรวุฒิ บุญรอด นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
30 นายธันวา บุญแจ้ง นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
31 น.ส.อังคณา จงแพร พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  ส่วนวางแผนและประเมินผล      
32 นางศากุล เรืองเดช นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
33 นายธนชัย ทองท้วม นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
34 น.ส.กัญญาภัทร กันทา นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
35 นายชัยวัฒน์ ประสงค์ศิลป์ นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
36 นายธนากร คำนวน นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
37 นางวัฒนา กันภัย นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
  งานสืบสวน      
38 น.ส.ธัญชนก ตระกูลสว่าง นักวิชาการสรรพากร  วิชาการ ชำนาญการ  
39 นายมงคล มูลเมือง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ทีมบริหารการสำรวจ      
40 นางทัศนีย์ เครือทอง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
41 น.ส.เกศรินทร์ ทองศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
42 น.ส.อรนรินทร์ อุ่นกันทา พนักงานภาษีสรรพากร พนักงานราชการ
ทั่วไป
   
  ส่วนตรวจสอบภาษีอากร      
  ทีม ตท 01      
43 นายวิวัฒน์ ฟุ้งเฟื่อง นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
44 น.ส.เกศนี เพ็ชรมาตย์  จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  ทีม ตท 011      
45 น.ส.สายฝน อ่อนตา นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีม ตท 012      
46 น.ส.พรพรรณ ไชยมงคล นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีม ตท 013      
47 น.ส.เพลินพิศ พาสุริยันต์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีม ตท 014      
48 น.ส.ทัศนีย์ วรรณเลิศ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
  ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี      
  ทีมกำกับดูแล  (ทีม ก 01)      
49 นางหยาดฝน ศฤงคาร นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
50 น.ส.อมรรัตน์ ลอยพงศ์ศรี จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  ทีม ก 011      
51 นางณัฐมน เชิดธรรม นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
52 นางวนิตา อยู่สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ทีม ก 012      
53 นายนภดล โสมนัสพงศ์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
54 นายธีรวัฒน์ ยงพานิช นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีมกำกับดูแล (ทีม ก 02)      
55 น.ส.พวงรัตน์ เรืองเดช นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
56 น.ส.กิตติยา ภูสอน พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  ทีม ก 021      
57 น.ส.จีรภา เขี้ยวงา นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
58 นางปิยะจิต มั่นถึง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน มาช่วยฯ สท.ตาก
  ทีม ก 022      
59 น.ส.ภัทรพร ฉุยฉาย นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
60 นางสุทธิมา วิชาโคตร นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ปฏิบัติการ  
  ทีมกำกับดูแลพิเศษ (ทีม พ 01)      
61 นางมะลิ การเที่ยง นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
62 นายพิชชา สกุลบึง จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  ทีม พ 011      
63 น.ส.กฤตสมร เกตุทิม นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
64 น.ส.นิตยา  กล้าจอหอ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีม พ 012      
65 นายทัศนัย พุ่มจันทร์ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
66 น.ส.ณิชนันท์ เหลี่ยมทอง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
  ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี      
  งานกรรมวิธี      
67 นายอนุศักดิ์ แก้วมาลัย นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ หัวหน้าส่วนฯ,หัวหน้างานฯ
68 น.ส.กาญจนา ทองสง่า เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
69 นายวิโรจน์ คำแดง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย      
70 นางนันท์นภัส เชื้อกสิการ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
71 น.ส.สมฤดี นวลสีใส นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ มาช่วยฯ สท.กทม.20
72 นางอังศนา ทองสม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
73 น.ส.ณีรนุช ทองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
74 นางราตรี ดวงสุภา พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
  งานคืนภาษี      
75 น.ส.ณัชภาวินี เส็งเมือง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
76 นางประภาศรี บุญจันทร์ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
77 นางนภาพร จันทะแจ่ม นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ มาช่วยฯ สท.กทม.21
78 นางสุดารัตน์ มนต์รุจิรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์      
79 นายสุวรรณ ปั่นยนต์ สรรพากรอำเภอ
(นักวิชาการสรรพากร)
วิชาการ ชำนาญการ  
  งานบริหารทั่วไป      
80 น.ส.พนมมาศ เจียมพานิชยกุล เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
81 นายนที เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
  งานรับชำระและคืนภาษี      
82 นายศิรวิชญ์ บุญสุภาพ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
83 น.ส.นารีนาถ ทองคำซุ่ย เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
84 น.ส.อัฐญา บุญปั๋น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานสำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง      
85 นางบุษบา มานะพงศ์ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
86 นางวิมณฑา เรืองอ่อน เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ชำนาญงาน  
87 นายอรรถพล คำมงคล พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล      
88 นางพราว เส็งเมือง สรรพากรอำเภอ
(นักวิชาการสรรพากร)
วิชาการ ชำนาญการ  
89 นายวุฑเมธินทร์ กาดกอเสริม เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
90 น.ส.เกวลี ช่วยสี เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
91 นายมฤคศร มณีศรี จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย      
92 นางภารดี เสือจงภู สรรพากรอำเภอ
(นักวิชาการสรรพากร)
วิชาการ ชำนาญการ  
93 น.ส.รุ่งอรุณ ฤทธิ์อารีย์ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
94 นางโชติรส วรรณบูรณ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
95 น.ส.มณีทัย ยาเจริญ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
96 นายอนันต์ ก้อนสัมฤทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า      
97 น.ส.สุรีย์พร อินเมือง นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
98 นายณรงค์ฤทธิ์ คำปลิว พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา      
99 นายชูศักดิ์ เรืองอ่อน สรรพากรอำเภอ
(นักวิชาการสรรพากร)
วิชาการ ชำนาญการ  
100 น.ส.นิชาภา รัศมี เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
101 นายไพทูรย์ เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด      
102 นางสายหยุด โนเลี่ยม เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
103 น.ส.วรรณวิษา ยาโม้ พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน      
104 นางสุธาลักษณ์ เขตต์บรรพต สรรพากรอำเภอ
(นักวิชาการสรรพากร)
วิชาการ ชำนาญการ  
105 นางจงรัก หาดทวายกาญน์ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
106 นางสุจิน นะภิใจ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก      
107 น.ส.ธันยภรณ์ เกตุกั้น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
108 นายวรเชษฐ์ ปั่นยนต์ พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน      
109 นางณัฎฐิยา รอดบาง สรรพากรอำเภอ
(นักวิชาการสรรพากร)
วิชาการ ชำนาญการ  
110 น.ส.ปัทมา แทนเทือก เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
111 นายปฏิวัติ นาคงาม พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
             

Last update :
 Wednesday, November 2, 2016