เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2558 (ปฏิบัติงานจริง)
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ประเภท ระดับตำแหน่ง หมายเหตุ
ตำแหน่ง
1 นายสมโภชน์ ชิตวัฒนานนท์ สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ อำนวยการ สูง  
2 น.ส.นันทวัน แสงวิวัฒน์เจริญ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
3 นายอนันต์ บุญประเทือง นักวิชาการภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
      นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ      
  ส่วนบริหารงานทั่วไป    
4 นางนพรัตน์ คำวันนา เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส  
  งานธุรการ      
5 นางอำพรรณ ชัยสฤษฎ์กุล เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
6 น.ส.จารุวรรณ ถือมั่น เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
7 นายรุ่ง เกิดก่อวงษ์ พนักงานเดินหมาย บ2 ลูกจ้าง ประจำ  
8 นายบุญไทย ศรีจันทร์ทับ พนักงานสถานที่ บ2 ลูกจ้าง ประจำ  
9 นายฉัตรมงคล มีมั่ง พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  งานคลัง      
10 นางวงค์กต สนมฉ่ำ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
11 น.ส.มณีทัย ยาเจริญ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
12 นางบุญยรัตน์ นิ่มเนียม พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
  งานพัสดุ      
13 นางบุญเพ็ญ เกิดมั่น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
14 น.ส.เกวลี ช่วยสี เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
15 นายสถาพร เสาวภา พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
16 นายสนั่น เพ็ชรแกม พนักงานเก็บเอกสาร บ2 ลูกจ้าง ประจำ  
17 นายพิทักษ์ เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
18 นายนิมิตร นาคผสม พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
19 นายสมบัติ บุญอินเขียว พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
20 นายสุวัตร์ ปิณฑะปราสาท พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
21 นายเกียรติยศ แสงโห้ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์  
22 นางพิศมัย สกุลบึง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
23 นางพิทยา อุทัยทวีป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานบริการแบบแสดงรายการภาษี  
24 นางวนิดา วรรณทอง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษี    
25 นางสุรีย์พร เขียวสดใส เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง   
26 นายศรัทธา ศรุติสุต นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
27 น.ส.จารุวรรณ ค้ำชู นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
28 น.ส.อุดมลักษณ์ ศรีเงินยวง นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
29 นายบรรจง อินกล่ำ นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
30 ส.ต.ท.มานพ กระหวาย นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
31 น.ส.วิพาภรณ์ มีมั่ง นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
32 นายวรวุฒิ บุญรอด นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
33 นายธันวา บุญแจ้ง นิติกร วิชาการ ชำนาญการ  
34 น.ส.อังคณา จงแพร พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว ธุรการ
  ส่วนวางแผนและประเมินผล    
35 นางศากุล เรืองเดช นักวิชาการภาษีชำนาญการ รักษาการ วิชาการ ชำนาญการ  
      ในตำแหน่ง นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ      
36 นายธนชัย ทองท้วม นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
37 น.ส.กัญญาภัทร กันทา นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
38 นายชัยวัฒน์ ประสงค์ศิลป์ นักวิชาการภาษี วิชาการ ปฏิบัติการ  
39 นายธนากร คำนวน นักวิชาการภาษี วิชาการ ปฏิบัติการ  
40 นางวัฒนา กันภัย นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ปฏิบัติการ  
  งานสืบสวน      
41 น.ส.ธัญชนก ตระกูลสว่าง นักวิชาการสรรพากร  วิชาการ ชำนาญการ  
42 นายมงคล มูลเมือง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ทีมบริหารการสำรวจ    
43 นางทัศนีย์ เครือทอง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
44 น.ส.เกศรินทร์ ทองศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี    
  ทีมกำกับดูแล  (ทีม ก 01)    
45 นางศรินทิพย์ รังษีวงศ์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
46 นางหยาดฝน ศฤงคาร สรรพากรอำเภอ รักษาการในตำแหน่ง วิชาการ ชำนาญการพิเศษ  
      นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ      
  ทีม ก 011      
46 น.ส.สายฝน อ่อนตา นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
47 น.ส.ทัศนีย์ วรรณเลิศ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีม ก 012          
48 น.ส.จีรภา เขี้ยวงา นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
49 น.ส.เสาวณีย์ ทัพหน้า เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ทีมกำกับดูแล (ทีม ก 02)        
50 น.ส.พวงรัตน์ เรืองเดช นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
51 น.ส.อมรรัตน์ ลอยพงศ์ศรี จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว ธุรการ
  ทีม ก 021      
52 นางณัฐมน เชิดธรรม นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
53 นางวนิตา อยู่สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ทีม ก 022      
54 นายนภดล โสมนัสพงศ์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
55 นายธีรวัฒน์ ยงพานิช นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีมกำกับดูแล (ทีม ก 03)    
56 นางมะลิ การเที่ยง นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
57 น.ส.เกศนี เพ็ชรมาตย์  จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว และทีม 3
  ทีม ก 031      
58 น.ส.พรพรรณ ไชยมงคล นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
59 น.ส.เพลินพิศ พาสุริยันต์ นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีม ก 032      
60 น.ส.ภัทรพร ฉุยฉาย นักตรวจสอบภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
61 นางคัทยวรรณ ศรีนานนท์ เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ทีมกำกับดูแลพิเศษ (ทีม พ 01)  
62 นายชูศักดิ์ เรืองอ่อน สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
63 นายพิชชา สกุลบึง จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว ธุรการ
  ทีม พ 011      
64 น.ส.กฤตสมร เกตุทิม นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
65 น.ส.นิตยา  กล้าจอหอ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีม พ 012      
66 นายทัศนัย พุ่มจันทร์ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
67 น.ส.ณิชนันท์ เหลี่ยมทอง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
  ทีม พ 013      
68 นางประภาศรี บุญจันทร์ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
69 นางวิมล พรขำ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี    
70 นางจริยา เทียนแก้ว นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
  งานกรรมวิธี      
71 นายอนุศักดิ์ แก้วมาลัย นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
72 น.ส.กาญจนา ทองสง่า เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
73 นายวิโรจน์ คำแดง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย    
74 นายศิรวิชญ์ บุญสุภาพ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
75 นางอังศนา ทองสม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
76 น.ส.อรพินท์ ไกรโหมด เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
77 น.ส.ณีรนุช ทองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
78 นางราตรี ดวงสุภา พนักงานธุรการ ส4 ลูกจ้าง ประจำ  
  งานคืนภาษี          
79 น.ส.รุ้งลาวัลย์ เกษณา นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
80 น.ส.ณัชภาวินี เส็งเมือง นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
81 นางสุดารัตน์ มนต์รุจิรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
  สำนักงานสรรพาพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์  
82 นายสุวรรณ ปั่นยนต์ สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
  งานบริหารทั่วไป    
83 นายช่อฟ้า อุปวัน เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
84 น.ส.พนมมาศ เจียมพานิชยกุล เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
85 นายนที เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
86 นายพิชยดนัย สันดี พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  งานรับชำระและคืนภาษี    
87 น.ส.นารีนาถ ทองคำซุ่ย เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
88 นางวิมณฑา เรืองอ่อน เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ชำนาญงาน  
89 น.ส.อัฐญา บุญปั๋น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  งานสำรวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  
90 นางบุษบา มานะพงศ์ นักวิชาการสรรพากร วิชาการ ชำนาญการ  
91 นายอรรถผล คำมงคล พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล  
92 นางพราว เส็งเมือง สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
93 นายวุฑเมธินทร์ กาดกอเสริม เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
94 นายมฤคศร มณีศรี จ.ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดฯ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย  
95 นางภารดี เสือจงภู สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
96 นายบุญลือ โคทอง เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
97 นางโชติรส วรรณบูรณ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
98 นายอนันต์ ก้อนสัมฤทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ลูกจ้าง ประจำ  
             
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า  
99 น.ส.สุรีย์พร อินเมือง นักวิชาการภาษี วิชาการ ชำนาญการ  
100 น.ส.เกวลี ช่วยสี เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
101 นายณรงค์ฤทธิ์ คำปลิว พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา  
102 นางอิสยา บุญขำ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
103 นายไพฑูรย์ เขียวแท้ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด  
104 นางสายหยุด โนเลี่ยม เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
105 น.ส.วรรณวิษา ยาโม้ พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรอำเภอตรอน  
106 นางสุธาลักษณ์ เขตต์บรรพต สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร) วิชาการ ชำนาญการ  
107 นางจงรัก หาดทวายกาญน์ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
108 นางสุจิน นะภิใจ เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก  
109 น.ส.ธันยภรณ์ เกตุกั้น เจ้าพนักงานสรรพากร ทั่วไป ชำนาญงาน  
110 นายวรเชษฐ์ ปั่นยนต์ พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน  
111 นางณัฎฐิยา รอดบาง สรรพากรอำเภอ(นักวิชาการสรรพากร)ร) วิชาการ ชำนาญการ  
112 นายปฏิวัติ นาคงาม พนักงานสรรพากร ลูกจ้าง ชั่วคราว  
             

Last update :
 Tuesday, October 13, 2015