เกี่ยวกับ สท.ยะลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฎิบัติราชการ
กฏหมายออกใหม่
ข้อหารือภาษีอากร
มุมผู้เสียภาษี
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 2554  
ภาพกิจกรรม 2553  
งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ปล่อยปลา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว    
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553    
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม    
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน    
พิธีเปิดการให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ ณ จุดเดียว    
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายด้านภาษีอากร    
คณะผู้บริหารคลังร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร    
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว บ้านลีเงะ    
เชิญผู้ประกอบการศึกษาดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเฃล    
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง ณ วัดวาลุการาม    
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม    
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ    
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ    
เลี้ยงอาหารคนชรา ณ บ้านทักษิณ    
พิธีแห่และถวายเทียนพรรษา    
พิธีสมโภชเทียนพรรษา    
จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2553    
งานรวมพลังไทย    
งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา 2553    
โครงการส่งเสริมคุณธรรม    
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม    
มอบของรางวัลนาวากาชาด ปี2553    
บรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐    
วันฉัตรมงคล ๒๕๕๓    
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน    
มหาจักรีบรมราชวงศ์    
พระมหาเจษฎาราชเจ้า    
บริการรับแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90,91    
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม    
โครงการสัมมนาสานสัมพันธ์กับสำนักงานบัญชี   
โครงการส่งเสริมคุณธรรม    
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่    
ภาพกิจกรรม 2552  
รายงาน
เว็บไซต์ในจังหวัดยะลา
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อสำนักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยะลา
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Web Mail
Web Services
สรรพากรสาส์น
เครือข่ายสรรพากรพื้นที่ยะลา

อ่านสมุดเยี่ยม

 


โครงการสัมมนาสานสัมพันธ์กับสำนักงานบัญชีในท้องที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการให้บริการความรู้ด้านภาษีอากร
และสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลากับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นส่วนช่วยสนันสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร
ด้านการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนอีกทางหนึ่งโดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ณ ห้องประชุม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553


 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

Last update : Wednesday, March 17, 2010
Navigator :  สรรพากรพื้นที่ยะลา > ภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรม 2553 > โครงการสัมมนาสานสัมพันธ์กับสำนักงานบัญชี