เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
ส่วน/ทีม/พื้นที่สาขา โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ต่อสายภายใน โทรสาร
สรรพากรพื้นที่ยะลา   0-7322-2985 201 -
หน้าห้องสรรพากรพื้นที่ยะลา     201 -
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและติดต่อสอบถาม 0-7322-2006 0 -
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ยะลา    - 204 0-7322-2008
(นางสาวสุพิอะห์ ประสานพจน์)        
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ยะลา    - 231 -
(นายสมคิด  อั้นเต้ง)        
ส่วนบริหารงานทั่วไป   - 220  -
(นางสาววิศนี อับดุลรอมัน)        
          - งานธุรการ - 235 0-7321-2012
          - งานคลัง - 221,234 -
          - งานพัสดุ - 234 -
          - งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์  - 233 -
          - งานบริการแบบแสดงรายการภาษี - 233 -
          - งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษี - 233 -
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง - 202 -
(นายอดุลย์  ศิกะคาร)        
          - เจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง - 203 -
ส่วนวางแผนและประเมินผล   - 241 -
(นางจุรีย์รัตน์ จันทร์หอม)        
          - เจ้าหน้าที่ส่วนวางแผนและประเมินผล - 242,243 -
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี   - 204 0-7322-2008
(นางสาวสุพิอะห์  ประสานพจน์)        
          - เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ - 206 0-7322-2008
          - งานหักภาษี ณ ที่จ่าย - 205 -
          - งานคืนภาษี - 205 -
          - งานกรรมวิธี - 204 -
ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 01 - 103 -
(นางฐานิตาญ์  โชติฐ์สถาพรป์)        
          - เจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 01 - 104,105 -
ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 02 - 101 -
(นางวรรณา  เจริญปัญญาศักดิ์)        
          - เจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 02 - 102,113 -
ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 03 - 219 -
(นางสาวเพียงรวี ณ เชียงใหม่)        
          - เจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 03 - 219 -
ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม พ 01 - 218 -
(นางอมรรัตน์ สองแก้ว)        
          - เจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม พ - 218 -
ทีมบริหารการสำรวจ   - 223 -
(นางสาวบังอร น่วมทอง)        
           - เจ้าหน้าที่ทีมบริหารการสำรวจ - 223 -
ป้อมยาม   - 222 -
พนักงานขับรถยนต์   - 118 -
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา        
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา 0-7321-2015 217 0-7321-2015
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง 0-7323-0476  - 0-7323-2281
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน 0-7329-5085  - 0-7329-5216
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา 0-7328-9452  -  0-7328-9497
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา 0-7329-1049  - 0-7329-1049
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต 0-7329-7035  -  0-7329-7107
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง 0-7323-9105  - 0-73258-097
      ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557

Last update : Wednesday, October 15, 2014