เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Tel.number
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา
รหัสทางไกล 073 โทรศัพท์เบอร์กลาง 214-206 , 221511 , 222-006 , 222-007
 
ส่วน / ทีม / พื้นที่สาขา
โทรศัพท์สายตรง
โทรศัพท์สายต่อภายใน
โทรสาร
สรรพากรพื้นที่ยะลา
222-985
201
 
 

หน้าห้อง สรรพากรพื้นที่ยะลา

201
212-012
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ยะลา 1  
231
 
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ยะลา 2  
204
 
  บริการข้อมูลข่าวสารและติดต่อสอบถาม
0, 100, 118

ส่วนบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส่วน)

220
 

ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)

235
  ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)
234
 
ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)
221
  ส่วนบริหารงานทั่วไป(งานบริการผู้เสียภาษีฯ)  
233
 
 
ส่วนบริหารงานทั่วไป
  (งานบริการแบบแสดงรายการภาษี)  
233
 
 
ส่วนบริหารงานทั่วไป
  (งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)  
233
 
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี  
 
 

(งานกรรมวิธี)

205,218
  ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี (งานคืนภาษี)  
205,218
 
  ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี (งานหัก ณ ที่จ่าย)
205,218
  ห้องคอมพิวเตอร์
222-008
206
ส่วนวางแผนและประเมินผล (หัวหน้าส่วน)  
241
 
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

242 , 243
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง      
  (หัวหน้าส่วน)  
202
 
 

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

203
ทีมบริหารการสำรวจ  
 
  งานบริหารการสำรวจ  
223
 
ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี (ทีม ก 01)      
  (หัวหน้าทีม)  
103
 
 

 ทีมกำกับดูแล ก 01

104 , 105
ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี (ทีม ก 02)      
  (หัวหน้าทีม)  
101
 
 

ทีมกำกับดูแล ก 02

102 , 113
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา  
 
  (สรรพากรพื้นที่สาขา)  
219
 
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา
212-015
217
212-015

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง

230-476
232-281
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน
295-085
295-216
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา
289-452
289-497
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา
291-049
291-049
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต
297-035
297-107
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง
239-105
258-097

Last update : Friday, July 13, 2012