เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Untitled Document
ส่วน/ทีม/พื้นที่สาขา โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ต่อสายภายใน โทรสาร
สรรพากรพื้นที่ยะลา 0-7322-2985 201  
หน้าห้องสรรพากรพื้นที่ยะลา   201  
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและติดต่อสอบถาม 0-7322-2006 0  
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ยะลา
(นายสมคิด อั้นเต้ง)
  204 0-7322-2008
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ยะลา
(นายอรรถพล ทองแท้)
  231  
ส่วนบริหารงานทั่วไป
(นางสาววิศนี อับดุลรอมัน)
  220  
- งานธุรการ   235 0-7321-2012
- งานคลัง   221, 234  
- งานพัสดุ   234  
- งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์   233  
- งานบริการแบบแสดงรายการภาษี   233  
- งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษี   233  
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
(นายอดุลย์ ศิกะคาร)
  202  
- เจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง   203  
ส่วนวางแผนและประเมินผล
(นางจุรีย์รัตน์ จันทร์หอม)
  241  
- เจ้าหน้าที่ส่วนวางแผนและประเมินผล   242, 243  
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี
(นายสมคิด อั้นเต้ง)
  204 0-7322-2008
- งานหักภาษี ณ ที่จ่าย   205  
- งานคืนภาษี   205  
- งานกรรมวิธี   205  
- เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์   206 0-7322-2008
ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 01
(นางฐานิตาญ์ โชติฐ์สถาพรป์)
  103  
- เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 01   104, 105  
ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 02
(นางสาวเพียงรวี ณ เชียงใหม่)
  101  
- เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม ก 02   102  
ส่วนตรวจสอบภาษีอากร
(นางเมตตา ดำแสงสวัสดิ์)
  113  
- เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบภาษีอากร   219  
ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม พ 01
(นางอมรรัตน์ สองแก้ว)
  223  
- เจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี ทีม พ   223  
ทีมบริหารการสำรวจ(นายรูซันลี สาและ)   218  
- เจ้าหน้าที่ทีมบริหารการสำรวจ   218  
ป้อมยาม   222  
พนักงานขับรถยนต์   118  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา 0-7321-2015 217 0-7321-2015
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง 0-7323-0476   0-7323-2281
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน 0-7329-5085   0-7329-5216
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา 0-7328-9452   0-7328-9497
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา 0-7329-1049   0-7329-1049
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต 0-7329-7035   0-7329-7107
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง 0-7323-9105   0-73258-097
       

Last update : Tuesday, November 1, 2016