รายงานผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (R 01)
เดือน พฤศจิกายน  2547 ถึง ปัจจุบัน
ลำดับ ชื่อผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา VAT สาขา SBT ที่ตั้ง หมายเลขอ้างอิง ภ.พ. ภ.พ. ภ.ธ. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. ภ.ง.  ด. เดือนที่ได้รับอนุมัติ
30 36 40 54 1 2 50 51 52 55 94 3 53
1 บริษัท สยามนิสสันยะลา จำกัด 3951001348 0   25 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001654949 x       x   x x         x พฤศจิกายน 2547
2 บริษัท ทุ่งพอ พาราวู้ด จำกัด 3031284777 0   36 ถนนศรีบำรุง ตำบลสะเตง    อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657656 x                         ธันวาคม 2547
3 บริษัท นำรุ่งเคหะภัณฑ์ จำกัด 3030414380 0   191 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง     อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001658111 x       x   x         x x ธันวาคม 2547
4 บริษัท พี พาราวู๊ด จำกัด 3271020746 0   142 ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง     อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657654 x                         ธันวาคม 2547
5 บริษัท มีเกียรติ พาราวู้ด จำกัด 3030406309 0   206/8 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม    ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160 R0001657747 x                         ธันวาคม 2547
6 บริษัท ยู เอ็น วู้ด จำกัด 3951000846 0   89/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสะเตงนอก     อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657657 x                         ธันวาคม 2547
7 บริษัท เอเชีย พลายวู้ด จำกัด 3861014681 0   206/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม    ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160 R0001657791 x                         ธันวาคม 2547
8 บริษัท แพนสยามวู้ด จำกัด 3861012403 0   206/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม     ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160 R0001657650 x                         ธันวาคม 2547
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ยะลา 3952001965 0   10-14 ถนนระนอง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657272 x       x   x x       x   มกราคม 2548
10 นาย ธนวัฒน์ แซ่โก้ 1759150503 0   450-452 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653794 x       x             x x มกราคม 2548
11 นาย ธนวัฒน์ แซ่โก้ 1759150503 1   454-456 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653796 x       x             x x มกราคม 2548
12 นาย ธนากร แซ่โก้ 1759039891 0   32-32/1 ถนนณ นคร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657275 x                         มกราคม 2548
13 นาย ธนากร แซ่โก้ 1759039891 1   51 ถนนณ นคร ตำบลสะเตง     อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657274 x                         มกราคม 2548
14 นาย ธีระ หวังสมบูรณ์ศิริ 1759030843 0   613 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง     อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653787 x       x             x x มกราคม 2548
15 นาย บรรจง เก้าเอี้ยน 1759028093 0   58/1 ถนนวิฑูรอุทิศ  11             ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653788 x       x             x x มกราคม 2548
16 นาย ประสิทธิ์ จิวากานนท์ 1759040279 0   697 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง       อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657273 x                         มกราคม 2548
17 นาย ประเสริฐ ดีภัทรกุล 1033182329 0   370 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653925 x                     x   มกราคม 2548
18 หจก. ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น 3952004928 0   29 ถนนอาคารสงเคราะห์               ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001694554 x       x   x x       x x มกราคม 2548
19 บริษัท ผลิตภัณฑ์ไม้วุฒิดี จำกัด 3951000709 0   35 หมู่ที่ 7 ถนนสถานีวิทยุ-         โต๊ะปะเก๊ะ ตำบลสะเตงนอก    อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001664602 x       x             x x มกราคม 2548
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรธนกร 3031019010 0   410,412 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001713602 x     x x x x x   x   x x มกราคม 2548
21 นาง มณีนุช ธีรพิริยะ 1759387206 0   190-192 ถนนพิพิธภักดี             ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653786 x       x             x x มกราคม 2548
22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์ 1992 3952003914 0   12-16 ถนนจงรักษ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653793 x       x             x x มกราคม 2548
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาวัชระสัมพันธ์ 3952008100 0   26 ถนนพังงา ตำบลสะเตง            อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001742949 x     x x x x x   x   x x มกราคม 2548
24 บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด 3951001676 0   100 ถนนเฉลิมชัย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001739582 x       x     x       x x มกราคม 2548
25 บริษัท ศรีสมัยค้าส่ง จำกัด 3030899934 0   1085/1 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657271 x       x   x x       x   มกราคม 2548
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือคลังวิทยา 3952008216 0   14-18 ถนนพุทธภูมิวิถี              ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653790 x       x             x x มกราคม 2548
27 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรกรรณกรุ๊ป 3952007417 0   427/1 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001662019 x                         มกราคม 2548
28 หจก. สินไพศาลยะลาก่อสร้าง 3952001682 0   9 ซอยพูนสุข ถนนผังเมือง 2          ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001694514 x       x   x x       x x มกราคม 2548
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริเทรดดิ้งยะลา 3952009459 0   21/1-2 ถนนพุทธภูมิวิถี                  ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001664834 x       x             x x มกราคม 2548
30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยยะลาการไฟฟ้า 3952007455 0   73-75 ถนนรถไฟ ตำบลสะเตง      อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001656362 x                         มกราคม 2548
31 หจก. โชคชัยยะลาพาณิชย์ 3952003471 0   555-557 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001654673 x           x x           มกราคม 2548
32 นาย ไพศาล ยิ่งสมาน 1759036753 0   38 ถนนระนอง ตำบลสะเตง      อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001653927 x                     x   มกราคม 2548
33 นาง จันทร์เพ็ญ แซ่พู่ 1759470595 0   - - ชั้นที่ - 1090 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001808137 x                         กุมภาพันธ์ 2548
34 บริษัท ยะลาบุญศรี จำกัด 3951001270 0   1-5 ถนนยะลา ตำบลสะเตง        อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001871924 x       x   x x       x x กุมภาพันธ์ 2548
35 นาย ธรรมนูญ ภาคธีร์ธวัช 1275858419 0   810 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0002776063 x                         มีนาคม 2548
36 นางสาว นงนุช จิรภาพงพันธ์ 1759657675 0   86 ถนนนวลสกุล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0002776101 x                         มีนาคม 2548
37 นาย พรชัย สุภนรานนท์ 1759386926 0   82-84 ถนนยะลา ตำบลสะเตง      อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0002953091 x                         มีนาคม 2548
38 นาย มูหะหมัด ดิง 1759312680 0   56 ถนนยะลา ตำบลสะเตง            อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657276 x                         มีนาคม 2548
39 บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด 3951000860 0   587/6-8 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001657660 x       x   x         x x มีนาคม 2548
40 บริษัท ยะลาแกรนด์พาเลซ(1996) จำกัด 3951001553 0   82-84 ซอย- ถนนเฉลิมชัย          ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0002710371 x       x   x x       x x มีนาคม 2548
41 บริษัท ศรีบุตร คอปอเรชั่น จำกัด 3951001232 0   180 ถนนรวมมิตร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0001667350 x           x         x x มีนาคม 2548
42 นาง ศิริวรรณ ไตรวงศ์เจริญสุข 1759211419 0   35 ถนนณ นคร ตำบลสะเตง           อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0002953103 x                         มีนาคม 2548
43 นาย โชคดี เพ็ญฉายแสง 1759263579 0   1 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก            อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0002776017 x                         มีนาคม 2548
44 บริษัท โรงแรม การ์เด้น วิว        เบตง จำกัด 3030776440 0   265-267 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0002623110 x       x   x x       x x มีนาคม 2548
45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เจริญ         แทรคเตอร์ 3952002764     799 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004475378             x             เมษายน 2548
46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันชั่งพร็อพเพอตี้ (2003) 3030848512     74/36 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004433247             x             เมษายน 2548
47 บริษัท ยะลาไทยหินอ่อน จำกัด 3951000976     14 ซอยจิตต์กุล-บุญปถัมภ์              ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง             อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004478421             x             เมษายน 2548
48 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. ที. ยะลาก่อสร้าง 3030918321      - ชั้นที่ - 661 ถนนผังเมือง 4          ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004753368             x             เมษายน 2548
49 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเกิ้ล เบตง เฮ้าส์ 3031340152 0   96 ซอย12 ถนนประชาธิปัตย์       ตำบลเบตง อำเภอเบตง                    จังหวัดยะลา 95110 R0001777745 x           x x       x x พฤษภาคม 2548
50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาสุภณาวรรณ์ 3030717436 0    - - ชั้นที่ - 32 ถนนเทศบาล 7       ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004870398 x           x             พฤษภาคม 2548
51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์ 3952002139      - ชั้นที่ - 170-172 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004870817             x x           พฤษภาคม 2548
52 นาย อมรศักดิ์ สิริโชติพล 1759154075 0   3-5 ถนนยะลา ตำบลสะเตง        อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004870266 x       x                 พฤษภาคม 2548
53 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.บี.เบสท์ โฮม J 3031616745 0   505 ซอยห้อง G3 โคลิเซี่ยมซีนี      เพล็กซ์ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004870265 x       x   x x       x x พฤษภาคม 2548
54 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.พี.วอลล์ 3030386588 0   120/4 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป       อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004870264 x       x   x x       x x พฤษภาคม 2548
55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลลาวัสดุภัณฑ์และการก่อสร้าง 3952006618 0    - - ชั้นที่ - 113/6-10 หมู่ที่ 1       ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004870757 x           x             พฤษภาคม 2548
56 นาย จิรวุฒิ เหล่าพงศ์หาญ 1759434658 0   41 ถนนยะลา ตำบลสะเตง         อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004872453 x                         มิถุนายน 2548
57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ร่วมกิจวิศวกรรม 3952005611 0   -- - ชั้นที่ - 74/36 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004872096 x           x x           มิถุนายน 2548
58 บริษัท ภาคีเซ็นเตอร์ จำกัด 3941001662 0    - - ชั้นที่ - 31 ซอยยะลาซิตี้        ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง           อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004870342 x       x                 มิถุนายน 2548
59 หจก. ยะลานครธน 3952003976 0   41 ถนนยะลา ตำบลสะเตง          อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004872452 x           x x           มิถุนายน 2548
60 บริษัท ยะลาหยู่ง่วนล้งจำกัด 3951001218 0   43-47 ถนนระนอง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004873213 x       x   x x       x x มิถุนายน 2548
61 หจก. อาณาจักรธุรกิจโยธา 3952005000 0   - - ชั้นที่ - 29-31 ถนนวิฑูรอุทิศ 9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004872095 x           x x           มิถุนายน 2548
62 หจก. โรงไม้ทุเรียนยะลา 3952000906 0   482-484 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004873210 x       x   x x       x x มิถุนายน 2548
63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลกฤติ 3031725911 0   24 ซอย2 ถนนภูมาชีพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004873217 x       x   x x       x x กรกฎาคม 2548
64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรสุขการโยธา 3031281080 0   79/1 ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004876927 x       x   x x       x x สิงหาคม 2548
65 นาย ธีระศักดิ์ สุนันทเมธี 1759146520 0   13-15 ถนนกว้างเชียรบูรณะ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004890889 x                         สิงหาคม 2548
66 นาย ประพันธ์ พงศ์พิพัฒนา 1759028697 0   10 ถนนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004890901 x                         สิงหาคม 2548
67 นางสาว มาลี แซ่ตั้ง 1759313199 0   137-139 ถนนเทศบาล 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0002953030 x                         สิงหาคม 2548
68 นาย ยรรยง ออคูณสวัสดิ์ 1759313236 0   54 ถนนวิฑูรอุทิศ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004890899 x                         สิงหาคม 2548
69 บริษัท ยะลา เจ.พี.เค. จำกัด 3951001904 0   2-18 ถนนจงรักษ์ 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004876929 x       x   x x       x x สิงหาคม 2548
70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาทรายทอง 3952003396 0   140/3 หมู่ที่ 6 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004876930 x       x   x x       x x สิงหาคม 2548
71 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาทักษิณวิศวกรรม 3952003990 0   852 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004876931 x       x   x x       x x สิงหาคม 2548
72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาสามชัยก่อสร้าง 3952005277 0   9/11 ซอย24 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004876928 x       x   x x       x x สิงหาคม 2548
73 นาย สุเมธ เบ็ญสุหลง 1759034735 0   44 ถนนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004890892 x                         สิงหาคม 2548
74 นาง อำไพ แซ่ลิ้ม 1759031062 0   608-610 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004890894 x                         สิงหาคม 2548
75 บริษัท เฉินต้ารับเบอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 3030574756 0   23 ถนนกรุงแสง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004876854 x       x   x x       x x สิงหาคม 2548
76 นาย ทนงศักดิ์ ตนายะพงศ์ 1759143215 0   . . ชั้นที่ . 52-52/1 ถนนกรุงแสง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004888313 x                         กันยายน 2548
77 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาสินเจริญกิจ 3952002153 0   - - ชั้นที่ - 100-102 ถนนสามหมอ1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004888893 x       x   x x           กันยายน 2548
78 นาย ราชิต ระเด่นอาหมัด 1047277202 0   94/49 หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004887180 x                         กันยายน 2548
79 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามภัณฑ์ เอส.อี.คอมเมอร์เชี่ยล 3952008230 0   268 หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004873999 x                         กันยายน 2548
80 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองเกียรติ กรุ๊ป 3031363359 0   45/29 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004875731 x       x   x x       x x กันยายน 2548
81 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นเตอร์เฮ้าส์ 3952002771 0   . . ชั้นที่ . 29/110 หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004888387 x           x x           กันยายน 2548
82 บริษัท วี - ซายน์ อินโนเวจ จำกัด 3031654761 0   - - ชั้นที่ - 39 ซอยยะลาซิตี้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004914977 x       x   x x       x x พฤศจิกายน 2548
83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เสรียะลา 3952002450 0   85/9-10 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004917110 x           x x       x x ธันวาคม 2548
84 บริษัท คาเธ่ย์เบตง จำกัด 3951000372 0   โรงแรมคาเธ่ย์เบตง - ชั้นที่ - 18 ถนนจันทโรทัย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004916722 x                         ธันวาคม 2548
85 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลยะลาก่อสร้าง 3952007189 0   - - ชั้นที่ - 35 ซอย5 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916863 x                         ธันวาคม 2548
86 นาย บรรจง วงศ์นามโรจน์ 1759085119 0   - - ชั้นที่ - 107 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004916723 x                         ธันวาคม 2548
87 นาย สุรชัย เกษตรเจริญ 1759232469 0   41-43 ถนนณ.นคร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916880 x                         ธันวาคม 2548
88 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลย์ค้าไม้ยะลา 3952005338 0   - - ชั้นที่ - 119/2 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004917198 x                         ธันวาคม 2548
89 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัชชะกูรวัสดุภัณฑ์ 3952005970 0   - - ชั้นที่ - 50/2-4 ถนนเทศบาล 5 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916877 x                         ธันวาคม 2548
90 นาย เกียรติชัย ทิมพวงทอง 1804811311 0   155-157 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004916436 x                         ธันวาคม 2548
91 บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด 3951001126 0   โรงแรมเบตงเมอร์ลิน - ชั้นที่ - 33 ถนนฉายาชวลิต ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004916714 x                         ธันวาคม 2548
92 บริษัท แมนดารินเบตง จำกัด 3951003090 0   - - ชั้นที่ - 33 ถนนฉายาชวลิต ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004916719 x                         ธันวาคม 2548
93 นาย กมล ทองประเสริฐสม 1759265306 0   53-55 ถนนรถไฟ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916870 x                         มกราคม 2549
94 นาย กอเซ็ง ดิง 1759528111 0   52 ถนนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916859 x                         มกราคม 2549
95 นาง กินฉ่าย พฤกษ์ชินวร 1759043027 0   3/1-3/2 ถนนสามัคคี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916854 x                         มกราคม 2549
96 นาง ฉวีวรรณ ตันชัชวาล 1759383253 0   49 ถนนระนอง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916881 x                         มกราคม 2549
97 นาย ณรงค์ รังษีโกศัย 1786278300 0   6/1 ถนนวิฑูรอุทิศ 12 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916874 x                         มกราคม 2549
98 นาย ทนง กุศลธรรมรัตน์ 1759034940 0   617 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916878 x                         มกราคม 2549
99 นาง ประภา พนาสวัสดิ์ 1759313250 0   6 ถนนณ นคร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916879 x                         มกราคม 2549
100 นาย พลสินธุ์ แซ่อึ้ง 1759293231 0   27-29 ถนนนวลสกุล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916866 x                         มกราคม 2549
101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาชัยพัฒนา 3952008926 0   29 ถนนธนวิถี 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916873 x           x x       x x มกราคม 2549
102 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาพัฒนา 3952000272 0   85 ถนนธนวิถี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916799 x           x x       x   มกราคม 2549
103 นาง วิภารัตน์ ตันชัชวาล 1759260158 0   517-519 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916876 x                         มกราคม 2549
104 นาย สมพร แซ่เง่า 1759034544 0   40 ถนนธนวิถี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916875 x                         มกราคม 2549
105 นาย สุนทร นพคุณขจร 1759239796 0   61 ถนนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916867 x                         มกราคม 2549
106 นาย สุนทร เกษตรเจริญ 1759239147 0   538 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916857 x                         มกราคม 2549
107 นาย อนันต์ ลีลาภิวัฒน์ 1759176909 0   76-78 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004916872 x                         มกราคม 2549
108 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมไทยการค้ายะลา 3952000463 0   - - ชั้นที่ - 58 ซอยรัฐปิติ ถนนรวมมิตร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004917384 x                         มกราคม 2549
109 นาย กวี กองชนวัฒน์ 1759584131 0   49 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995207 x                         กุมภาพันธ์ 2549
110 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะซ้งค้าส่ง 3031256033 0   11/28 ถนนปิยานนท์พงศ์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994702 x                         กุมภาพันธ์ 2549
111 นาย จรัส นันทประดิษฐกุล 1026827978 0   28 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994737 x                         กุมภาพันธ์ 249
112 นาย ชัยบูรณ์ นันทประดิษฐกุล 1759067511 0   26 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995057 x                         กุมภาพันธ์ 2549
113 นาย ชัยรัตน์ ลายกาญจนไพบูลย์ 1759158295 0   15 ถนนรวมวิทย์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004938411 x                         กุมภาพันธ์ 2549
114 นาย ธนาวุฒิ ฟูดุลยวัจนานนท์ 1759299318 0   3 ถนนฉายาชวลิต ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994515 x                         กุมภาพันธ์ 2549
115 นาย ภัคยุกต์ สุขประกายพงศ์ 1759197164 0   17 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995233 x                         กุมภาพันธ์ 2549
116 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาแสงไทย 3952000241 0   589/1-595 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004957988 x           x x       x x กุมภาพันธ์ 2549
117 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไนท์คลับ 3952000227 0   2-14 ถนนอนุกูลอุทิศ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0004932604 x           x x       x   กุมภาพันธ์ 2549
118 นาง ยุพิน แซ่ตั้ง 1759081289 0   37 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995115 x                         กุมภาพันธ์ 2549
119 นาย วรวิทย์ จงศิริวรรณชัย 1759069614 0   246 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995080 x                         กุมภาพันธ์ 2549
120 นาย วัชระ เมศร์ศิริตระกูล 1759347392 0   12 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994850 x                         กุมภาพันธ์ 2549
121 นาย วิโรจน์ วงศ์ปราโมทย์สิน 1759237297 0   296 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994882 x                         กุมภาพันธ์ 2549
122 นาย สมชาย ดามาอู 1759220374 0   154 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994932 x                         กุมภาพันธ์ 2549
123 นาย สุวิทย์ ศิวาวุธ 1759459583 0   5 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995102 x                         กุมภาพันธ์ 2549
124 นาย สุเมธ แซ่ลู่ 1755485487 0   1 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995132 x                         กุมภาพันธ์ 2549
125 นาง อภิพร หินซุย 1759431848 0   13 ถนนเทศจินดา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994757 x                         กุมภาพันธ์ 2549
126 นาย อุทัย ลาภประเสริฐ 1759221203 0   226 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994908 x                         กุมภาพันธ์ 2549
127 นาย เทียมจี แซ่เจียง 1759085324 0   89 ถนนจันทโรทัย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995169 x                         กุมภาพันธ์ 2549
128 นาย เสริมยศ กีรติชีวนันท์ 1759083436 0   242 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004995149 x                         กุมภาพันธ์ 2549
129 นาย เอกรินทร์ ชนกน้อย 1759219156 0   37/2 ถนนคงคา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994946 x                         กุมภาพันธ์ 2549
130 นาย แสง สินธุเจริญ 1759069423 0   236 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0004994659 x                         กุมภาพันธ์ 2549
131 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาญาติพาณิชย์ 3952002573 0   652-658 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0006165173 x         x x x       x x มีนาคม 2549
132 บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด 3901017986 1   - - ชั้นที่ - 6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0005691827 x                     x x มีนาคม 2549
133 บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด 3901017986 10   - - ชั้นที่ - 489,491,49 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0005712752 x                     x x มีนาคม 2549
134 นางสาว จีรภรณ์ แซ่ลี้ 1759261612 0   69-71 ถนนพิมลชัย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0006992168 x                         เมษายน 2549
135 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ดี เอ็นเทอเทนเม้นท์ 3030760104 0   1,3,5 ถนนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0006996736 x       x   x x       x x กรกฎาคม 2549
136 น.ส. กมลทิพย์ ฉันทโพธิ์สิริ 1759392231 0   201 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0006996013 x                         กรกฎาคม 2549
137 นาย จิรพัฒน์ สิริรัตน์ไพศาล 1759655275 0   115 หมู่ที่ 7 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0006996016 x                         กรกฎาคม 2549
138 นาย บพิธ เบญจวัฒนสวัสดิ์ 1759460442 0   34 ถนนภักดีดำรงค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0006996010 x                         กรกฎาคม 2549
139 นาง พัชญา โตะโอะ 1759493143 0   24/36 ถนนคงคา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0006996019 x                         กรกฎาคม 2549
140 นาง อาภาพร บุรีศรี 1759300564 0   76 ถนนภักดีดำรงค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0006995984 x                         กรกฎาคม 2549
141 บริษัท เวิลด์เทคยะลา คอมพิวเตอร์ จำกัด 3951003687 0   - - ชั้นที่ - 31 ถนนวิภากุล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0006995255 x                         สิงหาคม 2549
142 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยการไฟฟ้า 3032267649     - 7/2 ซอย- ถนนผังเมือง 1 ตำบลสะเตง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000 R0007000311         x   x x         x ตุลาคม 2549
143 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทชัยการไฟฟ้า 3032267649     - 7/2 ซอย- ถนนผังเมือง 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0007000311         x   x x         x ตุลาคม 2549
144 ส. สาการียา การก่อสร้าง 3380153199 0   32 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0007009236 x                         พฤศจิกายน 2549
145 ยะลาเจริญพรน้ำแข็งหลอด 3952005802 0   14 ซอยสุขสวัสดิ์ ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000 R0007029342 x       x   x x       x x ธันวาคม 2549
146 ยะลาเจริญพรน้ำแข็งหลอด 3952005802 0   14 ซอยสุขสวัสดิ์ ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0007029342 x       x   x x       x x ธันวาคม 2549
147 สุวิมล แสงแก้ว 1759624356 0   268 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000 R0007029372 x       x             x x ธันวาคม 2549
148 สุวิมล แสงแก้ว 1759624356 0   268 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0007029372 x       x             x x ธันวาคม 2549
149 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาลูปังโยธากิจ 3952007646 0   - - ชั้นที่ - 44/3 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- ตำบลกาลูปัง จังหวัดยะลา 95140 R0007029324 x       x   x x       x x มกราคม 2550
150 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด 3951000044 0   256 ซอย- ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0007029330 x       x   x x       x x มกราคม 2550
151 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณพัฒนายะลาก่อสร้าง 3952005888 0   173 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- ตำบลโกตาบารู จังหวัดยะลา 95140 R0007029370 x       x   x x       x x มกราคม 2550
152 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณเซอร์เวย์แอนด์ เค ที กรุ๊ป 3030773067 0   27 ซอย- ถนนโป้ห้วยอุทิศ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0007029365 x       x   x x       x x มกราคม 2550
153 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผีเสื้อและดอกไม้ 3952009121 0   120 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลตะโล๊ะหะลอ จังหวัดยะลา 95140 R0007029376 x       x   x x       x x มกราคม 2550
154 บริษัท ยะลา แพลทตินั่ม มอเตอร์ 3031930179 0   35/9-11 ซอย- ถนนจงรักษ์ 2 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0007029344 x       x   x x       x x มกราคม 2550
155 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเบลการโยธา 3952007707 0   80/1 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนยะลา-รามัน ตำบลโกตาบารู จังหวัดยะลา 95140 R0007029371 x       x   x x       x x มกราคม 2550
156 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด 3951000761 0   170 หมู่ที่ 7 ถนนยะลา-สถานีวิทยุ ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0001658095 x       x x x x       x x กุมภาพันธ์ 2550
157 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยไฮเทคเซนเตอร์ 3032502528     4 ถนนไชยจรัส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0007113986         x x x x       x x กุมภาพันธ์ 2550
158 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างการโยธา 3031841819 0   22/14 ซอย- ถนนคงคา ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0007506030 x       x   x x       x x มีนาคม 2550
159 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาภรณ์นิเวศน์ 3032358323 0   1085/1 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008288868 x       x             x x เมษายน 2550
160 บริษัท สณฑ์ไทยยะลา จำกัด 3951000624 0   - - ชั้นที่ - 259 ซอย- ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008289066 x     x               x x เมษายน 2550
161 บริษัท สุขุมวิทฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด 3030829627     - 1 ซอย- ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008288224         x             x x เมษายน 2550
162 บริษัท เหมืองแร่สวนยางประจวบ 101 จำกัด 3032521673 0   29 ซอยยะลาซิตี้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008288390 x       x   x         x x เมษายน 2550
163 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง 3032116466 0   14 ซอยเล่งศิริกุล ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008290767 x       x   x x       x x มิถุนายน 2550
164 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครโยธากิจ 3032620963 0   14 ซอยเล่งศิริกุล ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008290766 x       x   x x       x x มิถุนายน 2550
165 นาย สุชาติ ด้วงสุด 1759601548 0   - - ชั้นที่ - 253/1 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0008291367 x                         มิถุนายน 2550
166 บริษัท แอร์ ทิคเคท จำกัด 3031748668 0   153 ซอย- ถนนรวมมิตร ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008290768 x       x   x x       x x มิถุนายน 2550
167 กิจการร่วมค้า จิราสิทธิ์สร้างสาน 3032521000 0   2/2 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา 95000 R0008294922 x                     x   กรกฏาคม 2550
168 นาย ธเนศ โลจนาภิวัฒน์ 1759284741 0   70 ซอย- ถนนโป้ห้วยอุทิศ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008292488 x                     x   กรกฏาคม 2550
169 นาง นาปีเสาะ สาหะ 1759660675 0   11 หมู่ที่ 8 ซอย- ถนน- ตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000 R0008294912 x                     x   กรกฏาคม 2550
170 นาย ประเสริฐ โลจนาภิวัฒน์ 1759120032 0   44 ซอย- ถนนรถไฟ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008292491 x                         กรกฏาคม 2550
171 นางสาว สุภาพร อาจปรุ 1759587859 0   70 ซอย- ถนนปิติ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008292494 x                         กรกฏาคม 2550
172 นาง สุมาลย์ สุหลง 1759471288 0   60 ซอย- ถนนยะลา ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008292497 x                         กรกฏาคม 2550
173 นาย เจริญ ศรีแสงแก้ว 1789787144 0   257/33 ซอย- ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294908 x                         กรกฏาคม 2550
174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้ายะลาขนส่ง 3952000401     77 ถนนเทศบาล 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008290471             x             กรกฏาคม 2550
175 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกออน เซอร์วิส 3031155091 0   372 ซอย- ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294914 x           x x           กรกฏาคม 2550
176 นาง ไลลา บางปู 1759660064 0   252/6 ซอย- ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294901 x                         กรกฏาคม 2550
177 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลวัชรการโยธา 3031659421 0   154/3 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0008294911 x       x   x x       x x สิงหาคม 2550
178 บริษัท กัมพล พาราวู้ด (2003) จำกัด 3031053236 0   - - ชั้นที่ - 409 ซอย- ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008299984 x       x   x x       x x สิงหาคม 2550
179 นาย จำเนียร เอียมเทียม 1755065160 0   244/3 ซอย- ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294907 x                         สิงหาคม 2550
180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นอ้อ ยะลา การโยธา 3030665188 0   67/17 ซอย- ถนนบำรุงชู ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294921 x           x x       x   สิงหาคม 2550
181 บริษัท ที เอ็น พาราวูด จำกัด 3951000716 0   - - ชั้นที่ - 203 หมู่ที่ 7 ซอย- ถนน- ตำบลบุดี จังหวัดยะลา 95000 R0008300900 x       x   x x       x x สิงหาคม 2550
182 นาย ปรัชญา สัสดีพันธ์ 1759560739 0   601 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294904 x                         สิงหาคม 2550
183 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล 3942000220 2   1173 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008299564 x       x             x x สิงหาคม 2550
184 บริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จำกัด 3951001744 0   - - ชั้นที่ - 42/1 หมู่ที่ 7 ซอย- ถนน- ตำบลบุดี จังหวัดยะลา 95000 R0008300905 x       x   x x       x x สิงหาคม 2550
185 นาง มะลิรัตน์ กิติสาธร 1759375326 0   - - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนเพชรเกษม ตำบลลิดล จังหวัดยะลา 95000 R0008296995 x                         สิงหาคม 2550
186 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา วี.เอส.การโยธา 3952008551 0   116/4 ซอย- ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294913 x           x x       x   สิงหาคม 2550
187 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดาวพาราวู้ด 3952005574 0   - - ชั้นที่ - 117 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 R0008299967 x       x   x x       x x สิงหาคม 2550
188 นาง สีตีตีเมาะ ปาแนจะกะ 1795999494 0   368/1 ซอย- ถนนขวัญเมือง ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294919 x                         สิงหาคม 2550
189 นาย อับดุลกอเดร์ ยูโซะ 1759476047 0   30 ซอย- ถนนขวัญเมือง ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294906 x                         สิงหาคม 2550
190 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมนวัช ทักษิณการโยธา 3032670234 0   - - ชั้นที่ - 35 ซอย5 ถนนแกรนด์วิลล่า 3 ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0008295106 x       x   x x       x x สิงหาคม 2550
191 บริษัท เค.พี.ยะลาพาราวู้ด.จำกัด 3951003960 0   - - ชั้นที่ - 119 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนน- ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 R0008299976 x       x   x x       x x สิงหาคม 2550
192 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรทราฟฟิค 3030835604 0   14 ซอย17 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294923 x           x x           สิงหาคม 2550
193 บริษัท 07 ดิจิตอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด 3951003762 0   208-210 ซอย- ถนนรวมมิตร ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294910 x           x x       x x กันยายน 2550
194 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 3011923245 28   - - ชั้นที่ - 8/1 ซอย- ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008306025         x             x x กันยายน 2550
195 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยะลา โอเมก 2780833472 0   27 ซอยยะลาซิตี้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008305874 x       x             x x กันยายน 2550
196 บริษัท เมฆสวรรค์ 146 จำกัด 3030493897 0   72/13 ซอย- ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008294916 x           x x       x   กันยายน 2550
197 ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฟร์โมสต์ยะลา 2780525568 0   27 ซอยยะลาซิตี้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008305884 x       x             x x กันยายน 2550
198 บริษัท มงคลลัมเบอร์ จำกัด 3951001485     - 256 ซอย- ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0008291346             x x           พฤศจิกายน 2550
199 นาย ธนันท์รัฐ ศรประสิทธิ์ 1759590613 0   238 ซอย- ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008323629 x                         มกราคม 2551
200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราบอร์เทรดดิ้ง 3952009367 0   88/9 หมู่ที่ 7 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0008323634 x                         มกราคม 2551
201 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์เครื่องเย็น 3030716231 0   105 ซอย- ถนนรัฐปิติ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008323635 x                         มกราคม 2551
202 นาย เลอศักดิ์ เงาสุริยา 1759027768 0   - - ชั้นที่ - 469 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008323128 x                         มกราคม 2551
203 นาย กฤษณ์ เหล่าพงศ์หาญ 1015766363 0   35/12 ซอย- ถนนจงรักษ์ 2 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0009058012 x                         กุมภาพันธ์ 2551
204 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสรัางเนรมิตร 3952002290 0   - - ชั้นที่ - 41/1 ซอย- ถนนคงคา ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0008756764 x           x x       x x กุมภาพันธ์ 2551
205 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาการช่าง 3952001071 0   - - ชั้นที่ - 47 ซอย- ถนนตัณฑ์วีระ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0008756631 x           x x       x   กุมภาพันธ์ 2551
206 บริษัท พี.ซี.เบตงพาราวู้ด 3031138889 0   - - ชั้นที่ - 12/1 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- ตำบลยะรม จังหวัดยะลา 95110 R0008756704 x           x x       x x กุมภาพันธ์ 2551
207 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา พี อิเล็คทริค เอนจิเนียริ่ง 3032856621 0   78 ซอยชีวินอุทิศ ถนนขวัญเมือง ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0009316552 x       x x x x       x x กุมภาพันธ์ 2551
208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา ว.บริการ 3952003044 0   36/2 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนยะลา-รามัน ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0008578060 x           x x       x x กุมภาพันธ์ 2551
209 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาคลองหกวิศวกรรม 3952008575 0   5 ซอย- ถนนเฉลิมชัย ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008583359 x           x x       x x กุมภาพันธ์ 2551
210 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาย่งฮวด 3952001354 0   569 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0009313594 x       x x x x         x กุมภาพันธ์ 2551
211 บริษัท ย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง จำกัด 3030656247 0   137 ซอย- ถนนเฉลิมชัย ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0009311932 x       x x x x         x กุมภาพันธ์ 2551
212 นาย รอนิง ดอเลาะหะวอ 1759677604 0   29 ซอย- ถนนสุขยางค์ 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008584029 x                     x   กุมภาพันธ์ 2551
213 นาย รุสสลัน เสมอภพ 1797223719 0   37 ซอย- ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008585041 x                     x   กุมภาพันธ์ 2551
214 นาย วิชิต รุ่งเรืองเดชจรัส 1759039181 0   - - ชั้นที่ - 105 ซอย- ถนนเฉลิมชัย ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008472302 x                         กุมภาพันธ์ 2551
215 นาย สุรชัย ทิมพวงทอง 1759196198 0   - - ชั้นที่ - 1 ซอย- ถนนจันทโรทัย ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0008756824 x                         กุมภาพันธ์ 2551
216 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟติก เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 3031786103 0   52/10 ซอย- ถนนวิฑูรอุทิศ 10 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008584367 x           x x       x x กุมภาพันธ์ 2551
217 นาย เกียรติชัย เหล่าพงศ์หาญ 1759310792 0   71 ซอย- ถนนรถไฟ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0009529670 x                         กุมภาพันธ์ 2551
218 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตงยนตรการ 3952002726 0   - - ชั้นที่ - 220 ซอย- ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0008547751 x           x             กุมภาพันธ์ 2551
219 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.เอช.เทรดดิ้ง 3952005444     - 254/39 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0008291361             x x           มีนาคม 2551
220 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสิทธิ์ การโยธา 3380093297 0   300 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008572283 x           x x           มีนาคม 2551
221 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มริสาวัสดุภัณฑ์ 3952005482     - 1 ซอย- ถนนสองพี่น้อง ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008291362             x x           มีนาคม 2551
222 บริษัท มีชัยพาราวูด จำกัด 3951000921     - 74/2 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0008291347             x x           มีนาคม 2551
223 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสตาดิง 3952008322     - 162 ซอย- ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008291363             x x           มีนาคม 2551
224 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศสิน 3030837097 0   10 ซอย7 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008559011 x           x x           มีนาคม 2551
225 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาทักษิณาวัฒน์ 3030970596     104,106 ถนนเมืองใหม่ 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008290899             x x           มีนาคม 2551
226 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง 3952005109 0   72 ซอย- ถนนเทศบาล 8 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008564341 x           x x           มีนาคม 2551
227 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอำหมัดก่อสร้าง 3952002641     - 1/1 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลกอตอตือร๊ะ จังหวัดยะลา 95140 R0008291354             x x           มีนาคม 2551
228 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเจริญสวัสดิ์ 3952007332 0   104-106 ซอย- ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008557930 x           x x           มีนาคม 2551
229 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเพ้นท์ติ้ง 3952005239 0   25 ซอย- ถนนรัฐกิจ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008782871 x           x x           มีนาคม 2551
230 บริษัท สิงห์รุ่งทรัพย์ จำกัด 3951003670 0   72/7 ซอย- ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008582607 x           x x           มีนาคม 2551
231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติค้าไม้ 3952004584 0   598-600 ซอย- ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008554389 x           x x           มีนาคม 2551
232 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เคอาร์พี เวนดิ้งแมชชีน 2781569974 0   - - ชั้นที่ - 129/40 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0009444878 x       x             x x มีนาคม 2551
233 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทิพย์การโยธา 3952002221 0   79/3 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลลิดล จังหวัดยะลา 95160 R0008552429 x           x x           มีนาคม 2551
234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทานพรยะลา 3032603126     563 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0009720030         x   x x       x   มีนาคม 2551
235 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เค ดีไลท์ 3030850492 0   307/1 ซอย- ถนนเปรมจิตต์-สุรพันธ์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0008557254 x           x x           มีนาคม 2551
236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงดีพาราวูด 3952004454     - 47/15 หมู่ที่ 7 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0008291360             x x           มีนาคม 2551
237 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยะลาเครื่องเย็น 2781098122 0   353 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012048842 x       x                 เมษายน 2551
238 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีภัณฑ์ยะลา 3952003648 0   45-47 ซอย- ถนนรถไฟ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012048843 x       x x x x       x x เมษายน 2551
239 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.วิคทอรี่ เอ็กปอร์ต อิมปอร์ต 3032646512     - 49 ซอย- ถนนธนวิถี 2 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0009817595             x x           เมษายน 2551
240 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค 3952007844 0   752 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012050146 x                         พฤษภาคม 2551
241 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายโสภา 3952002238 0   91 ซอย- ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012050145 x                         พฤษภาคม 2551
242 นาย สุริยะ ประเทืองวิจิตรกุล 1759015659 0   56-58 ซอย- ถนนธนวิถี ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012050144 x                         พฤษภาคม 2551
243 นางสาว อินทิรา ปรุงเลิศบัวทอง 1731269735 0   388-390 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0009228637 x                         พฤษภาคม 2551
244 บริษัท โรงน้ำยางเบตง จำกัด 3951000563 0   195 ซอย- ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0012050939 x           x x           พฤษภาคม 2551
245 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อามันยะลาก่อสร้าง 3952007288 0   155 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 R0012053971 x       x   x x       x x มิถุนายน 2551
246 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขยันกิจประดิษฐกรรม 3952007769 0   59/57 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0012056098 x       x   x         x x กรกฏาคม 2551
247 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยัคฆพันธ์ บริการ 3952008599 0   23 ซอย- ถนนอนุกูลอุทิศ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012055288 x       x   x         x x กรกฏาคม 2551
248 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมมณีกิจโยธา 3952003082 0   530-532 ซอย- ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012062091 x       x   x         x x สิงหาคม 2551
249 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระพัตร์โยธากิจ 3032213110 0   176 ซอย- ถนนวิฑูรอุทิศ 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012065005 x       x   x         x x กันยายน 2551
250 จำลอง สุขสวัสดิ์ 1759025399 0   5/12 ซอย4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012089373 x                         พฤศจิกายน 2551
251 บริษัท ยะลาไพบูลย์กิจ จำกัด 3951000402 0   121 ซอย- ถนนเฉลิมชัย ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0012088577 x       x x x x       x x พฤศจิกายน 2551
252 บริษัท ลิดลวัสดุก่อสร้าง จำกัด 3951001577 0   60/1 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลลิดล จังหวัดยะลา 95000 R0012088578 x       x x x x       x x พฤศจิกายน 2551
253 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัสนีม ซีวิล 3032859448 0   401 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 R0012124043 x x   x x x x x x x   x x มีนาคม 2552
254 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บักตีวิศวกรรม 3952006007 0   346 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 R0012741176 x x   x x x x x x x   x x เมษายน 2552
255 บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 3951002109 0   1 ซอย- ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189087 x       x   x x       x x เมษายน 2552
256 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินสามแยกยะลา 3952000524 0   65/3 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนนนาเกตุ-บ้านเนียง ตำบลลิดล จังหวัดยะลา 95000 R0013189081 x           x x       x x เมษายน 2552
257 บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด 3951000631 0   86 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลลิดล จังหวัดยะลา 95000 R0013189079 x           x x       x x เมษายน 2552
258 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง 3952001415 0 0 483-485 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013188872 x       x   x x       x x เมษายน 2552
259 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง 3952009138 0   145/1 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- ตำบลบาเจาะ จังหวัดยะลา 95130 R0013189036 x       x x x x       x x เมษายน 2552
260 บริษัท อึ่งฉ่างเซ้ง จำกัด 3030637673 0   483-485 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189084 x           x x       x x เมษายน 2552
261 บริษัท เอแพคคอนกรีต จำกัด 3030637703 0   1/1 ซอย- ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189082 x           x x       x x เมษายน 2552
262 บริษัท เอสพริ้นท์(2004) จำกัด 3951002314 0   281-283 ซอย- ถนนเปรมจิตต์-สุรพันธ์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013187859 x       x             x x เมษายน 2552
263 นาย กฤษณะ แก้วรุ่งเรือง 1759589198 0   120 ซอย- ถนนรวมมิตร ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013191213 x                         พฤษภาคม 2552
264 นาง กิติมา ปรุงเลิศบัวทอง 1759034483 0   374 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189593 x                         พฤษภาคม 2552
265 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งยะลา 3952001941 0   44 ซอย- ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189570 x           x             พฤษภาคม 2552
266 นาย โกวิท พรพุฒิศิริ 1759383987 0   1086 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013190720 x       x x           x x พฤษภาคม 2552
267 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยาง 3030375414 0   38 ซอย- ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189514 x       x x x x       x x พฤษภาคม 2552
268 นาย เจริญ ทองสุข 1759242215 0   294-296 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189516 x       x                 พฤษภาคม 2552
269 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง 3952000944 0   41/16 ซอย- ถนนกาญจนา 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189730 x                         พฤษภาคม 2552
270 บริษัท ชินวรยะลาคอนกรีต จำกัด 3951001256 0   123/2 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนนเพชรเกษม ตำบลลิดล จังหวัดยะลา 95000 R0013189726 x                         พฤษภาคม 2552
271 บริษัท ชินวรยะลาพรีสเตรส จำกัด 3951001263 0   123/1 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนนเพชรเกษม ตำบลลิดล จังหวัดยะลา 95000 R0013189724 x                         พฤษภาคม 2552
272 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา 3952006526 0   41/16 ซอย- ถนนกาญจนา 1 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189728 x                         พฤษภาคม 2552
273 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงน้ำแข็งหลอด 3032613248 0   245/71 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0013189601 x                         พฤษภาคม 2552
274 นาย ปัญญา นาคอารยะพันธุ์ 1759305569 0   239 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189568 x                         พฤษภาคม 2552
275 นาย ฟ้าสฤษฏิ์ สมมิตร 1759558439 0   17 ซอย- ถนนจงรักษ์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189723 x                         พฤษภาคม 2552
276 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์แฟร์รุ่งโรจน์ 3952002443 0   44-50 ซอย- ถนนระนอง ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189827 x       x x x x       x x พฤษภาคม 2552
277 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาประดิษฐกรรม 3952007561 0   88/9 หมู่ที่ 7 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0013189603 x           x             พฤษภาคม 2552
278 นางสาว วจี แซ่วู่ 1759232094 0   392-394 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013190716 x x     x x           x x พฤษภาคม 2552
279 นาง แววตา สมมิตร 1764031132 0   17 ซอย- ถนนจงรักษ์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189597 x                         พฤษภาคม 2552
280 นาย สมบูรณ์ วิถีกุล 1759569459 0   11/1 ซอย- ถนนผังเมือง 3 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013190723 x       x x           x x พฤษภาคม 2552
281 นาย สมศักดิ์ แซ่หลี 1786119771 0   259/182 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0013189574 x                         พฤษภาคม 2552
282 บริษัท สรรสาระ เมเนจเมนท์ จำกัด 3032308731 0   22 ซอย- ถนนผังเมือง 5 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189721 x                         พฤษภาคม 2552
283 นาง สิริกุล วงศ์วัชรเดช 1841714392 0   3 ซอย- ถนนศรีบำรุง ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013190307 x                         พฤษภาคม 2552
284 บริษัท หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์ จำกัด 3901026476 0   45-47 ซอย- ถนนจงรักษ์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189938 x                         พฤษภาคม 2552
285 นาง เอมอร วรรคย์วทัญญู 1830586160 0   148/3 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0013189577 x                         พฤษภาคม 2552
286 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไลท์ ออดิโอ 3952004119 0   279 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013189572 x           x             พฤษภาคม 2552
287 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกนก คอนซัลแตนท์ 3030513649 0   37 ซอย2 ถนนหลังวัดเมือง ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013191883 x x   x x x x x x x   x x มิถุนายน 2552
288 บริษัท ซี.เอ.เอส.เคเบิ้ล ทีวี จำกัด 3951001690 0   101-103 ซอย- ถนนรวมมิตร ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013191522 x       x x x x       x x มิถุนายน 2552
289 นาง เซียมย้ง นิรามัยสกุล 1759148159 0   - - ชั้นที่ - 18-20 ซอย- ถนนณ นคร ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013192816 x                         มิถุนายน 2552
290 นาย นรเชษฐ เชิดสกุลวงศ์ 1759658306 0   467 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013191911 x       x                 มิถุนายน 2552
291 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา ที.มาร์ท 3030368546 0   101 ซอย- ถนนรวมมิตร ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013191523 x       x x x x       x x มิถุนายน 2552
292 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเอี่ยมเจริญ 3952001330 0   109-111 ซอย- ถนนพิมลชัย ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013192964 x       x x x x       x x มิถุนายน 2552
293 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรส ดีไซน์ 3033258936 0   247 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- ตำบลตะโล๊ะหะลอ จังหวัดยะลา 95140 R0013192718 x x   x x x x x x x   x x มิถุนายน 2552
294 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรเชษฐ์การก่อสร้าง 3952002283 0   65-67 ซอย- ถนนพิมลชัย ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013192962 x       x x x x       x x มิถุนายน 2552
295 สภาตำบล กอตอตือร๊ะ 4951001291     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลกอตอตือร๊ะ จังหวัดยะลา 95140 R0013198111         x             x x กรกฏาคม 2552
296 สภาตำบล กายูบอเกาะ 4951001284     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา 95140 R0013200769         x             x x กรกฏาคม 2552
297 สภาตำบล กาลอ 4951001383     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลกาลอ จังหวัดยะลา 95140 R0013201545         x             x x กรกฏาคม 2552
298 สภาตำบล กาลูปัง 4951001406     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลกาลูปัง จังหวัดยะลา 95140 R0013199749         x             x x กรกฏาคม 2552
299 สภาตำบล เกะรอ 4951001376     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลเกะรอ จังหวัดยะลา 95140 R0013199694                       x x กรกฏาคม 2552
300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญนางพาณิชย์ 3380105556 0   - - ชั้นที่ - 149/5 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา 95000 R0006992721 x                         กรกฏาคม 2552
301 สภาตำบล จะกว๊ะ 4951001321     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลจะกว๊ะ จังหวัดยะลา 95140 R0013202580                       x x กรกฏาคม 2552
302 นาย ชัยนูอาบีดิน ไพเราะ 1859290970 0   178/1 หมู่ที่ 8 ซอย- ถนน- ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ จังหวัดยะลา 95130 R0013200383 x                         กรกฏาคม 2552
303 สภาตำบล ท่าธง 4951001345     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลท่าธง จังหวัดยะลา 95140 R0013198098         x             x x กรกฏาคม 2552
304 - เทศบาลตำบลคอกช้าง 4951000911     - ซอย- ถนน- ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา 95170 R0013198729         x             x x กรกฏาคม 2552
305 - เทศบาลตำบลบุดี 4951001079     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- ตำบลบุดี จังหวัดยะลา 95000 R0013199107         x             x x กรกฏาคม 2552
306 บริษัท บรรทัดไทย จำกัด 3271033142 1   29 ซอยยะลาซิตี้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013197667         x             x x กรกฏาคม 2552
307 บริหารส่วนตำบลบาเจาะ 4951001529     - หมู่ที่ 2 ซอยสภาตำบลบาเจาะ ถนน- ตำบลบาเจาะ จังหวัดยะลา 95130 R0013198871                       x x กรกฏาคม 2552
308 สภาตำบล บาโงย 4951001277     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลบาโงย จังหวัดยะลา 95140 R0013203522                       x x กรกฏาคม 2552
309 สภาตำบล บาลอ 4951001352     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลบาลอ จังหวัดยะลา 95140 R0013201769         x x           x x กรกฏาคม 2552
310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง 3031724525 0 0 57 ซอย- ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013197947 x       x   x x x     x x กรกฏาคม 2552
311 นาย พิศิษฐ์ จันทรศิริพุทธ 1759338598 0   152 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนนพิทักษ์ธานี ตำบลยะหา จังหวัดยะลา 95120 R0013199117 x                         กรกฏาคม 2552
312 สภาตำบล ยะต๊ะ 4951001338     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลยะต๊ะ จังหวัดยะลา 95140 R0013200267                       x x กรกฏาคม 2552
313 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 3032530118 0 0 วนารินทร์ 143/82 หมู่ที่ 12 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013197934 x       x   x x x     x   กรกฏาคม 2552
314 - สภาตำบลกาบัง 4951001581     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 3 ซอยสภาตำบลกาบัง ถนน- ตำบลกาบัง จังหวัดยะลา 95120 R0013200279         x             x x กรกฏาคม 2552
315 - สภาตำบลละแอ 4951001222     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยสภาตำบลละแอ ถนน- ตำบลยะหา จังหวัดยะลา 95120 R0013203549         x             x x กรกฏาคม 2552
316 สภาตำบล สภาาตำบลบ้านแหร 4951000928     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลบ้านแหร จังหวัดยะลา 95150 R0013198064         x             x x กรกฏาคม 2552
317 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยกระทิง 4951001130     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 3 ซอยสภาตำบลห้วยกระทิง ถนน- ตำบลห้วยกระทิง จังหวัดยะลา 95000 R0013201800                       x x กรกฏาคม 2552
318 - องค์การบริหารส่วนตำบล | ยะรม 4951001413     122 หมู่ที่ 3 ถนน- ตำบลยะรม จังหวัดยะลา 95110 R0013199092                       x x กรกฏาคม 2552
319 - องค์การบริหารส่วนตำบล | ลำใหม่ 4951001505     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา 95160 R0013199364         x             x x กรกฏาคม 2552
320 - องค์การบริหารส่วนตำบล | องค์การบริหารสวนตำบลพร่อน 4951001659     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลพร่อน จังหวัดยะลา 95160 R0013198235         x             x x กรกฏาคม 2552
321 - องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 4951001116     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ซอยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ถนน- ตำบลตาเซะ จังหวัดยะลา 95000 R0013198284                       x x กรกฏาคม 2552
322 - องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 4951001604     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 5 ซอยอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ถนนสุขยางค์ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ จังหวัดยะลา 95130 R0013199929                       x x กรกฏาคม 2552
323 - องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแม่เราะ 4951001437     93/7 หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา 95110 R0013202746                       x x กรกฏาคม 2552
324 - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป 4951001031     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 3 ซอยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป ถนน- ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา 95000 R0013201586                       x x กรกฏาคม 2552
325 - องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา 4951001536     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 3 ซอยองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 R0013199500         x             x x กรกฏาคม 2552
326 - องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง 4951001611     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ซอยองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ถนน- ตำบลบันนังสาเรง จังหวัดยะลา 95000 R0013198706                       x x กรกฏาคม 2552
327 - องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ 4951001598     - ชั้นที่ - อบต.บาละ หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลบาละ จังหวัดยะลา 95120 R0013198962                       x x กรกฏาคม 2552
328 - องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง 4951001055     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 4 ซอยสภาตำบลเปาะเส้ง ถนน- ตำบลเปาะเส้ง จังหวัดยะลา 95000 R0013198434         x             x x กรกฏาคม 2552
329 - องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา 4951001123     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยสภาตำบลยะลา ถนน- ตำบลยะลา จังหวัดยะลา 95000 R0013199408         x             x x กรกฏาคม 2552
330 องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา 4951001178     องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 4 ซอยองค์การบริการส่วนตำบลยะหา ถนน- ตำบลยะหา จังหวัดยะลา 95120 R0013203467         x             x x กรกฏาคม 2552
331 - องค์การบริหารส่วนตำบลยุโป 4951001062     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ซอยสภาตำบลยุโป ถนน- ตำบลยุโป จังหวัดยะลา 95000 R0013199652         x             x x กรกฏาคม 2552
332 - องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา 4951001093     - ชั้นที่ - 4 หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา 95160 R0013200261         x             x x กรกฏาคม 2552
333 - องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล 4951001086     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 4 ซอยสภาตำบลลิดล ถนน- ตำบลลิดล จังหวัดยะลา 95160 R0013199696         x             x x กรกฏาคม 2552
334 - องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก 4951001048     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0013198776         x             x x กรกฏาคม 2552
335 - องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ 4951001109     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยสภาตำบลหน้าถ้ำ ถนน- ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา 95000 R0013199473         x             x x กรกฏาคม 2552
336 องค์การบริหารส่วนตำบล กรงปีนัง 4951001147     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนนกรงปีนัง ตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000 R0013200895         x             x x สิงหาาคม 2552
337 นาย กิตติพงษ์ เฉลียวศักดิ์ 1759423706 0   264 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013210808 x                         สิงหาาคม 2552
338 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลียวศักดิ์ยางยนต์ 3031048621 0   264 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013210831 x                         สิงหาาคม 2552
339 บริษัท ซี.เอฟ.ออโต้คาร์ จำกัด 3031825536 0 0 - - ชั้นที่ - 1175 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013216362 x       x   x x       x x สิงหาาคม 2552
340 สำนักงาน เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง 4951001239     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนบางลาง ถนน- ตำบลเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา 95130 R0013208943         x             x x สิงหาาคม 2552
341 - เทศบาลตำบลเบตง 4951001857     - ชั้นที่ - 335 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0002319499                       x   สิงหาาคม 2552
342 สำนักงาน เทศบาลตำบลยะหา 4951000843     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลยะหา จังหวัดยะลา 95120 R0013199241         x             x x สิงหาาคม 2552
343 สำนักงาน เทศบาลนครยะลา 4951000140     10 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0005358418         x             x x สิงหาาคม 2552
344 สภาตำบล เนินงาม 4951001253     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลเนินงาม จังหวัดยะลา 95140 R0013200249         x             x x สิงหาาคม 2552
345 สภาตำบล บือมัง 4952000323     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลบือมัง จังหวัดยะลา 95140 R0013203625         x             x x สิงหาาคม 2552
346 บริษัท ไม้ดี จำกัด 3030835826 0   - - ชั้นที่ - 2/2 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลกาตอง จังหวัดยะลา 95120 R0013214475 x       x   x x       x x สิงหาาคม 2552
347 - สภาตำบลคีรีเขต 4951001451     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 6 ซอยสภาตำบลคีรีเขต ถนน- ตำบลคีรีเขต จังหวัดยะลา 95150 R0013206486                       x x สิงหาาคม 2552
348 - สภาตำบลบาโร๊ะ 4951001192     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยสภาตำบลบาโร๊ะ ถนน- ตำบลยะหา จังหวัดยะลา 95120 R0013205228         x             x x สิงหาาคม 2552
349 องค์การบริหารส่วนตำบล สะเอะ 4951001154     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยอบต.สะเอะ ถนน- ตำบลสะเอะ จังหวัดยะลา 95000 R0013199611         x             x x สิงหาาคม 2552
350 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิปปภาส พร็อพเพอร์ตี้ 3030916075     9/9 หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา 95140 R0013204356         x x x x       x   สิงหาาคม 2552
351 สำนักงาน สุขาภิบาลกายูบอเกาะ 4951000720     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยที่ว่าการอำเภอรามัน ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ จังหวัดยะลา 95140 R0013202771         x             x x สิงหาาคม 2552
352 สำนักงาน สุขาภิบาลโกตาบารู 4951000713     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยส.น.ง.สุขาภิบาลโกตาบารู ถนนยะลา-รามัน ตำบลโกตาบารู จังหวัดยะลา 95140 R0013204939         x             x x สิงหาาคม 2552
353 นาย สุริยา อินทกูล 1852152190 0   463 ซอย- ถนนผังเมือง4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013191567 x                         สิงหาาคม 2552
354 - องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง 4951001246     - - หมู่ที่ 2 ซอยสภาตำบลกาตอง ถนน- ตำบลกาตอง จังหวัดยะลา 95120 R0012246617         x                 สิงหาาคม 2552
355 - องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 4951001543     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ซอยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ถนนสุขยางค์ ตำบลตลิ่งชัน จังหวัดยะลา 95130 R0013201164         x             x x สิงหาาคม 2552
356 - องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอ์เวง 4951001444     11/8 หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา 95110 R0013202964                       x x สิงหาาคม 2552
357 องค์การบริหารส่วนตำบล อาซ่อง 4951001390     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลอาซ่อง จังหวัดยะลา 95140 R0013199773         x             x x สิงหาาคม 2552
358 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอ. บริการงานก่อสร้าง 3032279277 0   10/1 ซอย- ถนนยะหา-บ้านเนียง ตำบลยะหา จังหวัดยะลา 95120 R0013212492 x                         สิงหาาคม 2552
359 บริษัท แอล.แอล.แอนด์.เอส.จำกัด 3032183543 0   97/2 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา 95110 R0013210057 x           x x           สิงหาาคม 2552
360   1759452591 0   - - ชั้นที่ - 46 ซอย- ถนนธนวิถี 3 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013227716 x       x             x   กันยายน 2552
361 สำนักงาน เทศบาลตำบลลำใหม่ 4030145922     - - ชั้นที่ - 87 ซอย- ถนนเพชรเกษม ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา 95160 R0013206422         x             x x กันยายน 2552
362 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรัชพรก่อสร้าง 3952009114 0   109/3 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- ตำบลวังพญา จังหวัดยะลา 95140 R0007029374 x       x   x x       x x กันยายน 2552
363 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบตงโยธา 3952009015 0   97/7 ซอย- ถนนวีระพันธ์ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา 95110 R0013221898 x           x x       x x กันยายน 2552
364 องค์การบริหารส่วนตำบล ปุโรง 4951001161     - ชั้นที่ - 26/3 หมู่ที่ 3 ซอยสภาตำบลปุโรง ถนน- ตำบลปุโรง จังหวัดยะลา 95000 R0013207768         x             x x กันยายน 2552
365 บริษัท เพชรยะลา 215 จำกัด 3031361485 0   32/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะโล๊ะหะลอ จังหวัดยะลา 95140 R0004874010 x           x x       x x กันยายน 2552
366 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูธนัทยะลาก่อสร้าง 3952006465 0   109 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- ตำบลบาโงยซิแน จังหวัดยะลา 95120 R0013217954 x                         กันยายน 2552
367 - องค์การบริหารส่วนตำบล | องค์การบริหารสวนตำบลถ้ำทะลุ 4951001550     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 3 ถนน- ตำบลถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา 95130 R0013201280         x             x x กันยายน 2552
368 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัสมะด์ การโยธา 3033360301 0   1 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลกอตอตือร๊ะ จังหวัดยะลา 95140 R0013237801 x           x x           กันยายน 2552
369 นาย มาหะมะกอรี อาดัม 1759669197 0   60-62 ซอย- ถนนวิฑูรอุทิศ 4 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013190256 x                         ตุลาคม 2552
370 สภาตำบล แม่หวาด 4951000935     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา 95170 R0013201712         x             x x ตุลาคม 2552
371 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเมจินมสด 3032944830 0   32/8 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0013190262 x       x   x x       x x ตุลาคม 2552
372 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาวัฒนาโยธากิจ 3952007011 0   49/149 หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0004873214 x       x   x x       x x ตุลาคม 2552
373 สภาตำบล วังพญา 4951001307     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลวังพญา จังหวัดยะลา 95140 R0013203650         x             x x ตุลาคม 2552
374 บริษัท อินเตอร์ ไมน์นิ่ง แอนด์ อีเนอร์ยี่ จำกัด 3033308365 0   2-18 ซอย- ถนนจงรักษ์ ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013236340 x           x x           ตุลาคม 2552
375 สภาตำบล ตะโละหะลอ 4951001260     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลตะโล๊ะหะลอ จังหวัดยะลา 95140 R0013208494         x             x x พฤศจิกายน 2552
376 บริษัท รีโอ ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3033625127 0   26 ซอย1 ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013249876 x                         พฤศจิกายน 2552
377 นางสาว ชณิตา เก้าเอี้ยน 1759557494 0   58/1 ซอย- ถนนวิฑูรอุทิศ 11 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013253225 x                         ธันวาคม 2552
378 - เทศบาลตำบลบันนังสตา 4957000007     - ชั้นที่ - 109 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- จังหวัดยะลา 95130 R0013251636         x             x x ธันวาคม 2552
379 - องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ 4951001420     - ชั้นที่ - 17/10 หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา 95110 R0013251632         x             x x ธันวาคม 2552
380 บริษัท เอเอเอส ออโต จำกัด 3032908580 0   1173 ซอย- ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013252769 x       x             x x ธันวาคม 2552
381 สภาตำบล ธารโต 4951000942     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลธารโต จังหวัดยะลา 95150 R0013203269         x             x x มกราคม 2553
382 - สภาตำบลปะแต 4951001208     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 6 ซอยสภาตำบลปะแต ถนน- ตำบลปะแต จังหวัดยะลา 95120 R0013251633         x             x x มกราคม 2553
383 - องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี 4951001185     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลตาชี จังหวัดยะลา 95120 R0012309587         x                 มกราคม 2553
384 นาย จรุงวิทย์ เจริญจาตุรงค์ 1759394983 0   - - ชั้นที่ - 276 ซอย- ถนนยะลา-โกตา ตำบลโกตาบารู จังหวัดยะลา 95140 R0013317541 x                         กุมภาพันธ์ 2553
385 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญาสิทธิ์คอนสตรัคชั่น 3031200463 0   - - ชั้นที่ - 278 หมู่ที่ 1 ซอย- ถนนยะลา-โกตาบารู ตำบลโกตาบารู จังหวัดยะลา 95140 R0013317606 x                         กุมภาพันธ์ 2553
386 บริษัท พรหมบุตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3033431247 0   - - ชั้นที่ - 49/107 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0013299446 x       x             x x กุมภาพันธ์ 2553
387 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบุญสนอง วิศวกรรม 3033722901 0   49/1 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนน- ตำบลวังพญา จังหวัดยะลา 95140 R0013369553 x x   x x x x x x     x x กุมภาพันธ์ 2553
388 - สภาตำบลบาโงยซิแน 4951001215     - ชั้นที่ - - หมู่ที่ 3 ซอยสภาตำบลบาโงยซิแน ถนน- ตำบลบาโงยซิแน จังหวัดยะลา 95120 R0013213418         x             x x กุมภาพันธ์ 2553
389 นาย สุทธิพงษ์ บุญไพโรจน์ 1787209761 0   - - ชั้นที่ - 49/107 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา 95000 R0013299550 x       x             x x กุมภาพันธ์ 2553
390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมมานก่อสร้าง 3033722314 0   45 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลเกะรอ จังหวัดยะลา 95140 R0013340626 x x   x x x x x x     x x กุมภาพันธ์ 2553
391 อบจ. ยะลา 4951000508     1 ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา 95000 R0013204055         x             x x มีนาคม 2553