เมนูปิด
เพิ่มเติม

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

(ตามมติ ครม.)

กำหนดยื่นแบบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 มีนาคม

  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54) 
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

กำหนดยื่นแบบ

กำหนดยื่นแบบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 มีนาคม

เพิ่มเติม

กฎหมายใหม่

เพิ่มเติม