เมนูปิด

เตรียมตัวเพื่อการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ ๕๓ (๒/๒๕๖๕)

              ตามที่กรมสรรพากรได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๓ (๒/๒๕๖๕) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒) ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th  >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  >  ยื่นแบบ  >  คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒) ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ นั้น

              ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ท่านและทางราชการ จึงขอให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ (บภ.๐๒) โดยจัดหาผู้รับรองความประพฤติซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่พันตำรวจเอกขึ้นไป หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร ก่อนการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒)

               ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

     ๑. ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามแบบ(บภ.๐๒)      Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร   
     ๒. ข้อมูลของผู้รับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามแบบหนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร      Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร   

หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร ไปยังกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๖๑๙ ๘๒๕๐ หรือ E-mail : morbor@rd.go.th

                 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th  >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > กระดานถาม-ตอบ  หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๒-๙๖๗๗ ในวัน เวลาราชการ

ปรับปรุงล่าสุด: 29-08-2022