เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่องประกาศผลการประกวดการออกแบบลายผ้าชุดเครื่องแบบข้าราชการ
--------------------------------

      ตามที่กรมสรรพากรได้จัดให้มีโครงการประกวดการออกแบบลายผ้า ชุดเครื่องแบบข้าราชการ โดยให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบลายผ้าและส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และรณรงค์ให้ข้าราชการกรมสรรพากรร่วมใจกันแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการต่อไปนั้น

      บัดนี้ กรมสรรพากรได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผลงานใดที่สมควรได้รับรางวัล

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ลงชื่อศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007