เมนูปิด

เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี

เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน

 

     ด้วยสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ได้ตรวจพบการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งกรณีเป็นผู้ทำบัญชีและเป็นผู้สอบบัญชี เช่น 

 

     1. ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร 

     2. ปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

     3. ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน โดยมิได้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

     4. ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน โดยมิได้ปฏิบัติงาน

     5. การกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงต่ำตามยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพย์สินใดที่ตนตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็นเกณฑ์

 

     หากสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรพบว่ามีการกระทำดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด ตลอดจนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

     จึงขอเตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีให้ใช้ความระมัดระวัง รอบคอบและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021