เมนูปิด
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีอากร
ข้อมูลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2542-2548
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรภาค
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทั้งประเทศ
452,306.112
(9.35)
461,324.940
1.99
499,924.283
8.37
544,318.820
8.88
627,681.115
15.31
772,315.773
23.04
937,149.467
21.34
หน่วยงานอื่นในกรุงเทพและกองคลัง
64,865.966
(16.68)
61,961.960
(4.48)
70,115.256
13.16
70,109.479
(0.01)
77,663.113
10.77
90,533.645
16.57
101,778.159
12.42
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
10,872.083
104.51
10,739.235
(1.22)
17,154.417
59.74
19,127.636
11.50
21,772.581
13.83
31,935.382
46.68
41,177.568
28.94
กรุงเทพฯ
248,390.528
(10.24)
251,534.875
1.27
262,827.977
4.49
287,624.035
9.43
329,645.758
14.61
396,159.460
20.18
473,187.172
19.44
จังหวัดอื่น
128,177.535
(7.82)
137,088.870
6.95
149,826.633
9.29
167,457.670
11.77
198,599.663
18.60
253,687.285
27.74
321,006.568
26.54

Last Update : November 22,2004

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018