เมนูปิด

ด่วน โปรดทราบเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2547

 

          หน่วยงานที่เข้าโครงการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีเงินได้ตรง จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ฉบับ โดย ฉบับแรก สำหรับรายได้ครึ่งปีแรก (มกราคม 2547 ถึง มิถุนายน 2547) และ ฉบับที่สอง สำหรับรายได้ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม 2547 ถึง ธันวาคม 2547) การคำนวณภาษีต้องนำรายได้ทั้งปีมารวมคำนวณ

           ข้าราชการหรือลูกจ้างคนใดที่ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติม

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007