เมนูปิด
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517)
ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514

-------------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
          ข้อ 2 ส่วนลดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคามาตรฐาน สำหรับแต่ละปีในระยะเก้าปีแรกนับแต่วันที่บริษัทเริ่มผลิตปิโตรเลียมจากแปลงสำรวจแต่ละแปลงที่มิใช่แปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่าเป็นแปลงสำรวจในทะเลที่มีน้ำลึกเกินสองร้อยเมตรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้เป็นไป ดังต่อไปนี้

 ร้อยละของราคาประกาศ
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 7
ปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 5
ปีที่ 8 ถึงปีที่ 9 3

          ข้อ 3 ส่วนลดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคามาตรฐานสำหรับปิโตรเลียมทุกบาเรลที่ผลิตได้ในระยะเก้าปีแรกนับแต่วันที่บริษัทเริ่มผลิตปิโตรเลียมจากแต่ละพื้นที่ผลิตในแปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่าเป็นแปลงสำรวจในทะเลที่มีน้ำลึกเกินสองร้อยเมตรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้เป็นไปในอัตราเท่ากับอัตราส่วนลดมาตรฐาน คูณด้วยปริมาณผลิตมาตรฐานต่อวัน หารด้วยปริมาณผลิตจริงเฉลี่ยต่อวัน แต่ทั้งนี้ ปริมาณผลิตมาตราฐานต่อวันจะต้องไม่เกินประมาณผลิตจริงเฉลี่ยต่อวัน
          อัตราส่วนลดมาตรฐานตามวรรคหนึ่งเท่ากับร้อยละ 1.05 คูณด้วยความลึกเฉลี่ยของทะเล ณ หลุมผลิตในพื้นที่ผลิตวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นเมตร หารด้วย 30 แต่ทั้งนี้ อัตราส่วนลดมาตรฐานที่คำนวณได้จะต้องไม่เกินร้อยละ 30
          ปริมาณผลิตมาตรฐานต่อวันตามวรรคหนึ่งเท่ากับ 150 บาร์เรล คูณด้วยจำนวนหลุมผลิตในพื้นที่ผลิต คูณด้วยความลึกเฉลี่ยของทะเล ณ หลุมผลิตในพื้นที่ผลิตวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นเมตร หารด้วย 30 แต่ทั้งนี้ ปริมาณผลิตมาตรฐานต่อวันที่คำนวณได้จะต้องไม่เกิน 5,000 บาร์เรล คูณด้วยจำนวนหลุมผลิตในพื้นที่ผลิตนั้น
          ปริมาณผลิตจริงเฉลี่ยต่อวันตามวรรคหนึ่งเท่ากับปริมาณที่ผลิตได้จริงทั้งสิ้นในรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยจำนวนวันที่ผลิตจริงในรอบระยะเวลาบัญชี

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2517

บุญมา วงศ์สวรรค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


(รจ. ฉบับพิเศษ เล่ม 91 ตอนที่ 45 วันที่ 14 มีนาคม 2517

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-03-2005