เมนูปิด

ข้อ 16

ครูและนักวิจัย

 

                บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในทันทีก่อนหน้าการไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยใด ๆ วิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไปเยือนรัฐอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสอน หรือการวิจัย หรือทั้งสองอย่างในสถาบันการศึกษาเช่นว่านั้นหรือสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จะได้รับการยกเว้นภาษีในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีในรัฐอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 17

นักศึกษาและผู้ฝึกงาน

 

1.             นักเรียนหรือผู้ฝึกงานธุรกิจผู้ซึ่งในทันทีก่อนหน้าการไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งเป็นหรือ เคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรกนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา หรือการฝึกงานจะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรกจาก

 

                (ก)          เงินที่จ่ายโดยบุคคลซึ่งอาศัยอยู่นอกรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรกเพื่อมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา หรือการฝึกงาน

 

                (ข)          ค่าตอบแทนจากการจ้างงานในรัฐผู้ทำสัญญารัฐแรกภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นการทำงานเต็มเวลาไม่เกินกว่า 183 วัน ในปีที่ประเมิน

 

2.             บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งในทันทีก่อนหน้าการไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และเป็นผู้ซึ่งเข้ามาอยู่ในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกเป็นการชั่วคราว เพื่อความมุ่งประสงค์ในการศึกษา การค้นคว้าวิจัย หรือการฝึกอบรม โดยเป็นผู้ได้รับทุน เงินอุดหนุนหรือเงินรางวัลจากองค์การด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา การศาสนา หรือการกุศล หรือภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคของรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง จะได้รับการยกเว้นภาษีนับจากวันที่เข้ามาเยือนในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกนั้น เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับเงินทุน

 

 

ข้อ 18

นักแสดงและนักกีฬา

 

1.             โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะนักแสดงสาธารณะ อาทิ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ หรือนักดนตรีหรือในฐานะนักกีฬาจากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนที่กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             ในกรณีเงินได้ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่วนบุคคลที่กระทำโดยนักแสดงหรือนักกีฬา มิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬา แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7, 14 และ 15 เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำ     สัญญาที่กิจกรรมนั้นๆของนักแสดง หรือนักกีฬาได้กระทำขึ้น

 

3.             บทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 ของข้อนี้ จะไม่ใช้บังคับกับค่าตอบแทนหรือกำไร ค่าจ้างเงินเดือน หรือเงินได้อื่นๆที่ลักษณะคล้ายกันที่ได้รับจากกิจกรรม ซึ่งกระทำในรัฐ ผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง โดยนักแสดงหรือ นักกีฬา ถ้าการมาเยือนรัฐนั้นได้รับการอุดหนุน เป็นส่วนใหญ่จากกองทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้ง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐบาลส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามกฎหมายของรัฐนั้น

 

4.             โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7 ในกรณีกิจกรรมต่างๆที่กล่าวถึงในวรรค 1 ของข้อนี้ ได้จัดให้มีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง โดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง กำไรซึ่งวิสาหกิจ เช่นว่านั้นได้รับจากการจัดให้มีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้น อาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรกเว้นแต่การไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งของวิสาหกิจนั้นได้รับการอุดหนุนเป็นส่วนใหญ่จากกองทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้ง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐบาลส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรตามกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของกิจกรรมเช่นว่านั้น

 

 

ข้อ 19

ค่าป่วยการของกรรมการ

 

                ค่าป่วยการของกรรมการ และเงินที่ได้รับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะหรือในนามของสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งอาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของกรรมการจะยอมให้นำค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และรายจ่ายอื่นๆตามเงื่อนไขภายใต้กฎหมายภายในของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้

 

 

ข้อ 20

เงินบำนาญและเงินปี

 

1.             ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของวรรค 2 ของข้อ 21 เงินบำนาญ เงินปี และค่าตอบแทนอื่นที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจ้างแรงงานที่ผ่านมาแล้ว จ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำ สัญญารัฐหนึ่ง จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 1 เงินบำนาญ และการจ่ายใดๆภายใต้โครงการ สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันสังคมของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นจะเก็บภาษีเฉพาะในรัฐนั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011